Vuosikertomus 2014 | In English |

31 Muut varaukset

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Konserni kirjaa varaukset ympäristön alkuperäiseen tilaan palauttamisesta, hyödykkeen käytöstä poistamisesta, uudelleenjärjestelykuluista ja lakiin perustuvista vaateista silloin, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena olemassa oleva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite kolmatta osapuolta kohtaan ja kun on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää voimavarojen siirtymistä pois konsernista ja kun velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa.
Varauksen määrä on niiden menojen nykyarvo, joita velvoitteen täyttämisen odotetaan edellyttävän. Arvostamisessa käytetään ennen veroja määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetkellä rahan aika‑arvosta ja kyseistä velkaa koskevista erityisriskeistä tarkasteluhetkellä. Ajan kulumisesta johtuva varauksen määrän kasvu kirjataan korkokuluksi.
Ympäristövaraukset
Ympäristölakien ja ‑säännöksien tilinpäätöshetkellä vallinneeseen tulkintaan perustuvat, ympäristöön liittyvät varaukset kirjataan silloin, kun on todennäköistä, että on syntynyt olemassa oleva velvoite, jonka määrä on luotettavasti arvioitavissa. Ne ympäristökustannukset, jotka ovat syntyneet aikaisempien toimintojen aiheuttamien olemassa olevien olosuhteiden korjaamisesta ja jotka vaikuttavat tämänhetkisiin tai tuleviin tuottoihin, kirjataan kuluksi sillä tilikaudella kun kyseiset kustannukset syntyvät.
Hyödykkeen käytöstä poistamiseen liittyvät velvoitteet
Hyödykkeen käytöstä poistamiseen liittyvä velvoite kirjataan joko silloin, kun on olemassa kolmanteen osapuoleen kohdistuva sopimukseen perustuva velvoite tai kun on olemassa oikeudellinen velvoite ja tämän velvoitteen määrä voidaan arvioida luotettavasti. Velvoitteen synnyttävä tapahtuma on esimerkiksi se, kun vuokratulle maa‑alueelle rakennetaan laitos, jota koskee purkamis‑ ja poistamisvelvoite tai kun Fortumia koskeva oikeudellinen velvoite muuttuu. Hyödykkeen käytöstä poistamiseen liittyvä velvoite kirjataan osana kyseisen hyödykkeen hankintamenoa, kun laitos otetaan käyttöön tai kun ympäristön vahingoittuminen tapahtuu. Menot kirjataan poistoina hyödykkeen jäljellä olevan taloudellisen vaikutusajan kuluessa.
Uudelleenjärjestelyvaraukset
Uudelleenjärjestelystä johtuvia menoja varten kirjataan varaus silloin, kun konserni on laatinut uudelleenjärjestelyä koskevan suunnitelman ja kun niillä, joihin järjestely vaikuttaa, on riittävä peruste odottaa, että uudelleenjärjestely tullaan toteuttamaan. Riittävänä perusteena voidaan pitää joko suunnitelman toimeenpanon aloittamista tai suunnitelman keskeisistä kohdista tiedottamista niille, joihin järjestely vaikuttaa. Uudelleenjärjestelyvaraukseen on sisällytettävä vain uudelleenjärjestelystä johtuvat välittömät menot, jotka uudelleenjärjestely välttämättä aiheuttaa ja jotka eivät liity yhteisön jatkuvaan toimintaan. Uudelleenjärjestelyvaraukset koostuvat pääasiassa työntekijöiden ja vuokrasopimusten irtisanomiskustannuksista.
2014 2013
milj. euroa Tuotanto‑
kapasi‑
teettia
koske‑
vat
ehdot
Ympäris‑
töva‑
raukset
Muut
varauk‑
set
Yhteensä Tuotanto‑
kapasi‑
teettia
koske‑
vat
ehdot
Ympäris‑
töva‑
raukset
Muut
varauk‑
set
Yhteensä
1.1. 103 2 12 117 178 4 24 206
Varausten lisäykset 0 0 22 22 0 1 9 9
Käytetyt varaukset ‑14 0 ‑4 ‑18 ‑24 ‑2 ‑11 ‑37
Varausten purku ‑4 0 ‑3 ‑7 ‑48 0 ‑10 ‑57
Diskonttauksen
purkautuminen
6 0 0 6 12 0 0 12
Kurssierot ‑35 0 ‑3 ‑39 ‑16 0 0 ‑16
31.12. 56 2 24 82 103 2 12 117
Josta lyhytaikaiset varaukset 1) 56 0 10 66 20 0 3 23
Josta pitkäaikaiset varaukset 0 2 15 17 83 2 10 94
1) Sisältyy tase‑erään ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma, katso liite 34.
Fortumin Venäjällä käynnissä olevaan mittavaan investointiohjelmaan liittyy tulevaa tuotantokapasiteettia koskevia ehtoja. Ehtojen mukaan Fortumilta voidaan periä sakkomaksuja, mikäli investointiohjelman tuoman uuden tuotantokapasiteetin käyttöönotto merkittävästi lykkääntyy tai investointisopimuksen pääehdot eivät muulta osin täyty. Mahdollisia sakkoja varten tehdyn varauksen määrä arvioidaan uudelleen jokaisena tilinpäätöshetkenä. Uudelleenarviointi kattaa investointiohjelman mukaiset vielä keskeneräiset voimalaitokset ja näiden arvioidussa käyttöönottoajankohdassa sekä riskeissä tapahtuneet muutokset. Vuoden 2014 aikana varausta purettiin tulokseen 4 miljoonaa euroa liittyen Nyagan 2:n sakkojen pienenemiseen. Jäljellä oleva varaus oli 56 miljoonaa euroa vuoden 2014 lopussa (2013: 103). Maksetut sakkomaksut vuoden 2014 aikana olivat 14 miljoonaa euroa (2013: 24). Diskonttauksesta johtuva varauksen kasvu vuoden 2014 aikana oli 6 miljoonaa euroa (2013: 12), joka on kirjattu muihin rahoituseriin.
Ympäristövaraukset liittyvät pääosin pilaantuneiden maa‑alueiden puhdistamiseen. Suurin osa varauksesta arvioidaan käytettäväksi seuraavan kymmenen vuoden kuluessa.
Muihin varauksiin sisältyy uudelleenjärjestelyvarauksia 1 miljoonaa euroa (2013: 2).
Muut varaukset sisältävät myös vakuutusmaksuvarauksia sekä verovaateisiin ja tappiollisiin sopimuksiin liittyviä varauksia. Varaukset arvioidaan käytettävän 2‑5 vuoden kuluessa.
Tietoja ydinvoimalaitosten käytöstä poistamiseen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen liittyvistä varauksista, katso kohta 30.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset