Vuosikertomus 2014 | In English |

36 Leasingsopimukset

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Rahoitusleasingsopimukset
Aineellisen käyttöomaisuuden vuokrasopimukset, joissa konsernille siirtyy olennainen osa omistamiselle ominaisista eduista ja riskeistä, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Ne merkitään taseeseen vuokra‑ajan alkamisajankohtana varoiksi määrään, joka on yhtä suuri kuin sopimuksen syntymisajankohtana määritetty vuokratun hyödykkeen käypä arvo tai sitä alempi vähimmäisvuokrien nykyarvo. Maksettava leasingvuokra jaetaan velan vähennykseen ja rahoitusmenoon. Vastaavat leasingvuokravelvoitteet rahoituskustannuksella vähennettynä sisältyvät pitkä‑ ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin erääntymisensä mukaan. Rahoitusmenon korko‑osuus kirjataan tuloslaskelmaan vuokrasopimuksen aikana siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin tilikaudella samansuuruinen korkoprosentti. Rahoitusleasingillä vuokratusta aineellisesta käyttöomaisuudesta tehdään poistot joko taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra‑ajan kuluessa.
Muut vuokrasopimukset
Ne aineellisen käyttöomaisuuden vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut eivät ole olennaisilta osin siirtyneet konsernille, luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi. Muun vuokrasopimuksen perusteella määräytyvät vuokrat kirjataan tuloslaskelmaan tasasuuruisina kuluerinä vuokra‑ajan kuluessa.
Muiden vuokrasopimusten perusteella saadut vuokratuotot konsernin vuokralle antamasta käyttöomaisuudesta kirjataan Muihin tuottoihin tuloslaskelmassa.
36.1 Fortum vuokralleantajana
Muut vuokrasopimukset
Tuloslaskelmaan kirjatut vuokratulot olivat 1 miljoonaa euroa (2013: 1).
Muihin vuokrasopimuksiin perustuvien saamisten erääntymisajat
milj. euroa 2014 2013
Vuoden kuluessa 2 6
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 4 1
Yli viiden vuoden kuluttua 1 2
Yhteensä 8 9
Muilla vuokrasopimuksilla vuokralle annetut hyödykkeet
milj. euroa 2014 2013
Hankintameno 4 4
Kertyneet poistot 1.1. ‑1 ‑1
Tilikauden poistot 0 0
Tasearvo 3 2
Rahoitusleasingsopimukset
Fortumilla ei ole merkittäviä rahoitusleasingjärjestelyjä, joissa konserni toimii vuokralleantajana.
36.2 Fortum vuokralleottajana
Muut vuokrasopimukset
Fortum on tehnyt useita muita ei‑purettavissa olevia vuokrasopimuksia toimistolaitteista ja autoista. Osaan näistä sopimuksista liittyy oikeus uusia sopimus. Muiden ei‑purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettaviksi tulevien vähimmäisvuokrien erääntymisajat on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuokramaksut, jotka olivat 16 miljoonaa euroa (2013: 28), sisältyvät tuloslaskelman muihin kuluihin. Tuleviin vähimmäisvuokramaksuihin sisältyy pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten vuokramaksuja.
Tulevien vähimmäisvuokramaksujen kokonaismäärä
milj. euroa 2014 2013
Vuoden kuluessa 24 27
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 43 47
Yli viiden vuoden kuluttua 76 108
Yhteensä 142 181
Rahoitusleasingsopimukset
Fortumilla ei ole merkittäviä rahoitusleasingjärjestelyjä, joissa konserni toimii vuokralleottajana.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset