Vuosikertomus 2014 | In English |

40 Lähipiiritapahtumat

Lataa Excel
40.1 Suomen valtio ja valtionyhtiöt
Vuoden 2014 lopussa Suomen valtion omistusosuus yhtiön osakkeista oli 50,76 %. Eduskunta on valtuuttanut valtioneuvoston vähentämään valtion osakkeenomistusta Fortum Oyj:ssä enintään 50,1 %:iin yhtiön osakkeista ja äänivallasta.
Katso Hallituksen toimintakertomus ja siellä osio Fortumin osake ja osakkeenomistajat.
Kaikki liiketoimet Fortumin ja muiden suomalaisten valtionyhtiöiden välillä tapahtuvat markkinaehtoisesti. Tavanomaisessa liiketoiminnassaan osakkuusyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa Fortum toimii kaupallisin perustein, jotka ovat samat kuin kolmansien osapuolten kanssa noudatettavat ehdot, poikkeuksena tietyt osakkuusyritykset, joita käsitellään jäljempänä tässä liitetiedossa.
Marraskuussa 2014 Fortum myi 31% omistusosuutensa Gasum Oy:n osakkeista Suomen valtiolle.
Katso lisätietoja kaupasta liitetiedossa 8 Yrityshankinnat ja ‑myynnit
40.2 Hallitus ja johtoryhmä
Fortumin johtoon kuuluvat avainhenkilöt ovat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Fortumilla ei ole ollut merkittäviä liiketapahtumia hallituksen tai johtoryhmän jäsenten kanssa. Hallituksen jäsenille tai konsernin johtoryhmän jäsenille ei ollut myönnetty rahalainoja tilinpäätöspäivään mennessä. Johtoon kuuluville avainhenkilöille 2014 maksetut kokonaispalkkiot olivat (sisältäen eläke‑etuudet ja sosiaalikustannukset) 9 miljoonaa euroa (2013: 8).
Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten palkkiot on esitetty liitetiedossa 12 Henkilöstökulut.
40.3 Osakkuus‑ ja yhteisyritykset
Fortum omistaa osuuksia osakkuus‑ ja yhteisyrityksissä, jotka puolestaan omistavat vesivoima‑ ja ydinvoimalaitoksia. Osakassopimuksien nojalla jokaisella omistajalla on oikeus sähköön osakeomistuksensa suhteessa tai muiden sopimusten perusteella. Jokainen omistaja on vastuussa vastaavasta kustannusosuudesta tuotannon määrästä riippumatta. Nämä osakkuusyritykset eivät ole voittoa tuottavia, koska omistajat ostavat sähköä tuotantokustannuksiin perustuvalla hinnalla, joka sisältää myös korkokulut ja valmisteverot. Hinta on yleensä markkinahintaa alempi.
Tarkempaa tietoa osakkuus‑ ja yhteisyrityksiin liittyvistä tapahtumista ja tasearvoista on liitetiedossa 20 Sijoitukset osakkuus‑ ja yhteisyrityksiin.
40.4 Eläkesäätiö
Fortumin eläkesäätiöt Suomessa ja Ruotsissa ovat itsenäisiä juridisia yksiköitä ja hallinnoivat eläkevaroja, jotka liittyvät eläketurvaan Suomessa ja Ruotsissa. Suomen eläkesäätiön eläkevaroihin sisältyy Fortum Oyj:n osakkeita, jotka ovat 0,03 % (2013: 0,03 %) kaikista liikkeelle lasketuista osakkeista. Eläkesäätiöiden omistamia kiinteistöjä ja huoneistoja on vuokrattu Fortumille. Fortum ei ole maksanut kannatusmaksuja eläkesäätiöille vuosina 2014‑2013. Fortumin eläkesäätiön myöntämän lainan vakuudeksi on annettu 41 miljoonan euron (2013: 41) kiinteistökiinnitykset.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset