Vuosikertomus 2014 | In English |

5 Segmenttiraportointi

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Fortum esittää segmenttitiedot tavalla, joka on yhtenevä Fortumin hallitukselle ja toimitusjohtajan vetämälle johtoryhmälle tapahtuvan sisäisen raportoinnin kanssa. Fortumin segmentit muodostuvat liiketoiminta‑alueittain määritellyistä segmenteistä sekä yhdestä maantieteellisen alueen perusteella määritellystä segmentistä.
Konsernin liiketoiminta‑alueet jakautuvat seuraaviin raportoitaviin segmentteihin: Power and Technology, Heat, Electricity Sales and Solutions, Russia and Distribution.
Myyntituottojen määrittäminen
Myyntituotot määritetään saadun tai saatavan vastikkeen käyvän arvon perusteella tuotteita tai palveluksia luovutettaessa. Myyntituotot esitetään vähennettynä nettohyvityksillä, alennuksilla sekä myyntiin perustuvilla välillisillä veroilla kuten arvonlisäveroilla ja valmisteveroilla, mukaan lukien sähkövero. Myyntituotot on kirjattu seuraavasti:
Sähkön, lämmön, jäähdytyksen ja sähkönjakelun myyntituotot
Sähkön, lämmön, kylmäenergian ja sähkönjakelun myyntituotot kirjataan toimituksen perusteella. Kirjatut myyntituotot teollisille ja kaupallisille asiakkaille sekä loppuasiakkaille perustuvat toimitettuihin määriin, mukaan lukien se arvioitu määrä, joka on toimitettu asiakkaille vuoden lopun ja viimeisimmän mittarinluennan välillä.
Fyysiset energian myynti‑ ja ostosopimukset jaksotetaan suoriteperiaatteella konsernin odotettavissa olevien ostojen, myynnin ja käytön vaatimuksien mukaisesti.
Ruotsissa peritään sähköveroa paikallisten yhtiöiden jälleenmyyjille toimittamasta sähköstä. Vero lasketaan kilowattituntikohtaisen kiinteän verokannan mukaan. Verokanta vaihtelee eri asiakasryhmien mukaan. Tuloslaskelmassa sähkön myyntituotot on esitetty ilman sähköveron osuutta.
Fyysiset sähkön myynti‑ ja ostosopimukset tehdään Nord Pool Spotin kautta. Tuntiperusteiset myynnit ja ostot netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto‑ostaja.
Viranomaiset säätelevät sähkönjakelusta asiakkailta perittäviä hintoja. Sääntelyjärjestelmä vaihtelee maittain. Viranomaisen määrittelemä yli‑ tai alilaskutus käsitellään sääntelystä johtuvana omaisuuseränä tai velkana, jota ei kirjata taseeseen, sillä asiakkaan kanssa ei ole tehty sopimusta, jossa olisi määritelty viranomaissääntelyyn liittyvät seikat ja siten saaminen riippuu tulevasta toimituksesta. Yli‑ tai alilaskutus hyvitetään tai veloitetaan yleensä tulevina vuosina asiakkaalta, joka tuolloin käyttää kyseistä sähköliittymää. Takautuvia hyvityksiä tai veloituksia ei anneta tai tehdä.
Liittymismaksut
Maksut, jotka asiakas maksaa liittyessään sähkö‑, maakaasu‑, kaukolämpö‑ tai kaukokylmäverkkoon, kirjataan tuotoksi siihen määrään asti, joka ei kata tulevaisuudessa syntyviä kuluvelvoitteita. Jos liittymismaksu on sidoksissa asiakassopimukseen, tuotto kirjataan asiakassopimuksen voimassaoloajalle.
Suomessa kaukolämpöverkon liittymismaksuihin liittyy palautusvelvollisuus. Näitä liittymismaksuja ei ole kirjattu tuloslaskelmaan, vaan ne on kirjattu taseeseen muihin velkoihin.
Pitkäaikaishankkeet
Konserni käyttää valmistusasteeseen perustuvaa menetelmää määrittääkseen kirjattavien tuottojen ja kulujen asianmukaiset määrät kyseisellä kaudella. Valmistusaste määritetään laskemalla kunkin hankkeen tilinpäätöspäivään mennessä kertyneiden menojen prosenttiosuus kyseisen hankkeen arvioiduista kokonaismenoista. Valmistusastetta määritettäessä kyseisenä vuonna syntyneitä, hankkeen tuleviin toimintoihin liittyviä menoja ei ole otettu mukaan hankkeen menoihin. Ne on esitetty niiden luonteesta riippuen vaihto‑omaisuutena, ennakkomaksuina tai muina varoina.
Konserni esittää taseessa varoina hankkeita koskevat saamiset asiakkailta kaikista keskeneräisistä hankkeista, joista syntyneet menot kirjatuilla voitoilla lisättynä (ja kirjatuilla tappiolla vähennettynä) ylittävät työn edistymiseen perustuvan laskutuksen. Työn edistymiseen perustuva laskutus, jota asiakkaat eivät ole vielä suorittaneet ja pidätetyt määrät sisältyvät ryhmään "myyntisaamiset ja muut saamiset". Konserni esittää taseessa velkoina hankkeita koskevat bruttovelat asiakkaille kaikista keskeneräisistä hankkeista, joiden työn edistymiseen perustuva laskutus on suurempi kuin menot kirjatuilla voitoilla lisättyinä (ja kirjatuilla tappioilla vähennettyinä).
5.1 Fortumin liiketoimintarakenne
Fortum uudisti liiketoimintarakenteensa 1.3.2014 alkaen. Uudistuksen yhteydessä Fortumin liiketoiminnot organisoitiin viiteen divisioonaan ja kuuteen esikuntatoimintoon.
Divisioonat ovat Hydro Power and Technology, Nuclear and Thermal Power, Heat, Electricity Sales and Solutions, Russia, and Distribution. Esikuntatoimintoja ovat Talous, Strategia ja yritysjärjestelyt, Lakiasiat, Henkilöstö ja IT, Viestintä sekä Yhteiskuntasuhteet.
5.2 Fortumin segmenttirakenne
Myös raportoitavat segmentit muuttuivat liiketoimintarakenteen uudistuksen yhteydessä maaliskuussa 2014. Uudet IFRS:n mukaiset raportoitavat segmentit muodostuvat Heat, Electricity Sales and Solutions, Russia ja Distribution ‑divisioonista sekä Power and Technology ‑segmentistä, joka koostuu Hydro Power and Technology sekä Nuclear and Thermal Power ‑divisiooonista.
Alla kuvaus konsernin raportoitavista segmenteistä:
Muut‑segmentti sisältää pääasiassa osakeomistuksen Hafslund ASA osakkuusyrityksessä ja konsernin esikuntatoiminnot.
5.3 Segmenttitietojen määritelmä
Tavoiteasetanta, seuranta ja resurssien allokointi konsernin suoritusjohtamisprosessissa perustuvat pääasiassa divisioonien vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältäen osakkuusyritystulokset, ja vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton. Fortum esittää segmenteittäin liikevoiton, vertailukelpoisen liikevoiton, vertailukelpoisen käyttökatteen ja osuuden osakkuus‑ ja yhteisyritysten tuloksesta sekä sidotun pääoman tuoton ja vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton.
Segmenttien konsolidointi perustuu samoihin periaatteisiin kuin koko konsernin yhdistely.
Segmenttitieto Määritelmä
Vertailukelpoinen liikevoitto ja liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto esitetään, jotta liiketoimintasegmentin toiminnan tuloksesta saataisiin parempi kuva. Liikevoiton ja Vertailukelpoisen liikevoiton ero on "Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät", joka koostuu seuraavista eristä:
• kertaluonteiset erät, jotka ovat pääasiassa aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoittoja ja ‑tappioita;
• käyvän arvon muutokset tulevaisuuden kassavirtoja suojaavista rahoitusinstrumenteista, jotka eivät täytä suojauslaskennan edellytyksiä IAS 39 ‑standardin mukaan. Suurin osa Fortumin tulevaisuuden kassavirtoja suojaavista rahoitusinstrumenteista täyttää suojauslaskennan edellytykset ja siten niiden käyvän arvon muutokset kirjataan omaan pääomaan;
Katso liitetieto 7 Johdannaisten käypien arvojen muutokset sekä suojausten kohteet tuloslaskelmassa.
• IFRIC 5 ‑tulkinnan vaikutus, joka aiheutuu siitä, että taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta ei voi ylittää vastaavaa velkaerää.
Katso myös liitetieto 30 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat.
Sidottu pääoma Segmentin sidottu pääoma koostuu pääasiassa korottomista varoista ja veloista, kuten aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä, aineettomista hyödykkeistä, osakkuusyrityssijoituksista, vaihto‑omaisuudesta, toimintaan liittyvistä siirtyvistä eristä sekä myyntisaamisista ja muista saamisista ja veloista. Sidottuun pääomaan sisältyy myös Fortumin rahasto‑osuus Valtion ydinjätehuoltorahastossa, ydinvoimaan liittyvät varaukset, eläkevaraukset ja muut varaukset sekä IAS 39 ‑standardin mukaan suojauslaskennan piiriin kuulumattomien tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaisten käypään arvoon arvostamisesta johtuvat varat ja velat.
Segmentin sidottuun pääomaan eivät sisälly korolliset saamiset ja velat eivätkä niihin liittyvät siirtyvät erät, tuloverot ja laskennalliset verot eivätkä IAS 39 ‑standardin mukaan suojauslaskennan piiriin kuuluvat tulevia kassavirtoja suojaavien johdannaisten käypään arvoon arvostamisesta johtuvat varat ja velat.
Vertailukelpoinen sidottu pääomaa Jotta segmentin vertailukelpoinen sidottu pääomaa vastaa vertailukelpoista liikevoittoa, sitä oikaistaan IAS 39 ‑standardin mukaan suojauslaskennan piiriin kuulumattomilla varoilla ja veloilla, jotka syntyvät tulevia kassavirtoja suojaavien erien arvostamisesta käypään arvoon.
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin Bruttoinvestoinnit osakkeisiin sisältävät investoinnit tytäryritysosakkeisiin, osakkuusyrityksien osakkeisiin ja muihin myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Investoinneista tytäryritysosakkeisiin on vähennetty tytäryrityksen rahavarat ja niihin on lisätty hankitun yrityksen korolliset velat.
Osakkeiden bruttomyynnit Osakkeiden bruttomyynnit sisältävät tytäryritysosakkeiden, osakkuusyrityksien osakkeiden ja muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit. Tytäryritysosakkeiden bruttomyynneistä on vähennetty tytäryrityksen rahavarat ja niihin on lisätty myydyn yrityksen korolliset velat.
Katso myös osiot: Tunnusluvut,
Tunnuslukujen laskentakaavat
sekä Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin.
Segmenttien tiedot vuosineljänneksittäin vuodesta 2005 vuoteen 2014 löytyvät Fortumin internetsivuilta www.fortum.com/fi/sijoittajat/taloudellista‑tietoa/pages/default.aspx
5.4 Segmenttien väliset tapahtumat ja eliminoinnit
Power and Technology ‑segmentti myy kaiken tuottamansa sähkön Nord Pool Spot ‑sähköpörssiin ja Electricity Sales ostaa kaiken sähkönsä Nord Pool Spot ‑sähköpörssistä. Myyntien eliminoinnit sisältävät ostot ja myynnit Nord Pool Spotissa, jotka netotetaan konsernitasolla tuntiperusteisiin myynteihin ja ostoihin perustuen. Ne esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto‑ostaja. Konsernin sisäiset toimitukset vaikuttavat eri liiketoimintasegmenttien välisiin myynteihin, kuluihin ja tuloksiin, jotka eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Sisäiset hinnat ovat markkinaperusteiset.
5.5 Segmenttitiedot 2014
Tuloslaskelma 2014
milj. euroa Liite Power and
Technology
Heat,
Electricity
Sales and
Solutions
Russia Distri‑
bution
Muut Netotus ja
elimi‑
noinnit 1)
Yhteensä
Liikevaihto 2 156 1 332 1 055 751 58 ‑601 4 751
josta sisäistä 85 34 0 17 44 ‑179 0
Liikevaihto konsernin ulkopuolelle 2 071 1 298 1 055 735 13 ‑422 4 751
Poistot ja arvonalentumiset ‑121 ‑100 ‑147 ‑150 ‑8 ‑526
Vertailukelpoinen käyttökate 998 204 304 416 ‑49 1 873
Vertailukelpoinen liikevoitto 877 104 161 266 ‑57 1 351
Kertaluonteiset erät 6 52 254 0 1 865 0 2 171
Tulevaisuuden kassavirtoja
suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutokset
6 7 ‑70 ‑20 0 0 0 ‑90
Ydinjätehuolto‑rahastoon liittyvä oikaisu 6 30 ‑3 ‑3
Liikevoitto 855 337 161 2 132 ‑58 3 428
Osuus osakkuus‑
ja yhteisyritysten
voitosta 20 30 ‑14 88 35 3 37 149
Rahoitustuotot ja ‑kulut (netto) ‑217
Tuloverot ‑199
Tilikauden voitto 3 161
1) Netotus ja eliminoinnit sisältää konsernin sisäisten erien eliminoinnit ja Nord Pool Spot netotuksen, 422 miljoonaa euroa. Tuntiperusteiset myynnit ja ostot netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai ‑ostaja.
Arvonalentumistappiot ja uudelleenjärjestelykulut 2014
milj. euroa Power and
Technology
Heat,
Electricity
Sales and
Solutions
Russia Distri‑
bution
Muut Yhteensä
Kuluksi kirjatut epävarmat myyntisaamiset 0 ‑5 ‑4 ‑2 0 ‑11
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiset ‑1 ‑1 0 0 0 ‑2
Uudelleenjärjestelykulut ‑2 0 0 0 ‑1 ‑3
Arvonalentumistappiot ja uudelleenjärjestelykulut sisältyvät vertailukelpoiseen liikevoittoon.
Varat ja velat 2014
milj. euroa Power and
Technology
Heat,
Electricity
Sales and
Solutions
Russia Distri‑
bution
Muut Elimi‑
noinnit
Yhteensä
Korottomat varat 6 205 2 127 2 444 2 707 324 ‑186 13 620
Osuudet osakkuus‑ ja yhteisyrityksissä 859 523 326 0 319 0 2 027
Sidottuun pääomaan
sisältyvät varat
7 064 2 650 2 769 2 707 643 ‑186 15 647
Korolliset saamiset 2 045
Laskennalliset verot 98
Muut varat 818
Likvidit varat 2 766
Varat yhteensä 21 375
Sidottuun pääomaan
sisältyvät velat
1 063 538 172 92 147 ‑186 1 827
Laskennalliset verovelat 1 159
Muut velat 470
Sijoitettuun pääomaan sisältyvät velat 3 456
Korolliset velat 6 983
Oma pääoma 10 935
Oma pääoma ja velat yhteensä 21 375
Investoinnit/yritysmyynnit 2014
milj. euroa Liite Power and
Technology
Heat,
Electricity
Sales and
Solutions
Russia Distri‑
bution
Muut Yhteensä
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin 8 20 2 37 27 0 4 69
Investoinnit käyttö‑
omaisuuteen
18, 19 197 86 340 147 3 774
josta aktivoidut vieraan pääoman kulut 3 1 43 0 0 47
Osakkeiden bruttomyynnit 67 446 0 2 681 2 3 196
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 2014
Sidottu
pääoma
milj. euroa
Sidotun
pääoman
tuotto, %
Vertailu‑
kelpoinen
sidotun
pääoman
tuotto, %
Power and Technology 6 001 13,6 14,2
Heat, Electricity Sales and Solutions 2 112 19,1 8,7
Russia 2 597 5,6 5,6
Distribution 2 615 73,6 9,3
Muut 496 ‑5,3 ‑5,8
Henkilöstö 2014
Power and
Technology
Heat,
Electricity
Sales and
Solutions
Russia Distri‑
bution
Muut Yhteensä
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 1 639 1 807 4 213 390 543 8 592
Henkilöstö keskimäärin 1 685 1 913 4 196 492 536 8 821
5.6 Segmenttitiedot 2013
Tuloslaskelma 2013
milj. euroa Liite Power and
Technology
Heat,
Electricity
Sales and
Solutions
Russia Distri‑
bution
Muut Netotus ja
elimi‑
noinnit 1)
Yhteensä
Liikevaihto 2 252 1 516 1 119 1 064 63 ‑706 5 309
josta sisäistä 69 87 0 19 54 ‑228 0
Liikevaihto konsernin ulkopuolelle 2 184 1 430 1 119 1 045 9 ‑478 5 309
Poistot ja arvonalentumiset ‑148 ‑102 ‑150 ‑216 ‑5 ‑621
Vertailukelpoinen käyttökate 1 007 211 258 548 ‑49 1 975
Vertailukelpoinen liikevoitto 859 109 156 332 ‑54 1 403
Kertaluonteiset erät 6 25 18 0 17 1 61
Tulevaisuuden kassavirtoja
suojaavien johdannaisten
käyvän arvon muutokset 6, 7 15 7 0 0 21
Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu 6, 30 23 23
Liikevoitto 922 134 156 349 ‑53 1 508
Osuus osakkuus‑
ja yhteisyritysten
voitosta 20, 30 4 91 46 4 32 178
Rahoitustuotot ja ‑kulut (netto) ‑289
Tuloverot ‑186
Tilikauden voitto 1 212
1) Netotus ja eliminoinnit sisältää konsernin sisäisten erien eliminoinnit ja Nord Pool Spot netotuksen, 478 miljoonaa euroa. Tuntiperusteiset myynnit ja ostot netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai ‑ostaja.
Arvonalentumistappiot ja uudelleenjärjestelykulut 2013
milj. euroa Power and
Technology
Heat,
Electricity
Sales and
Solutions
Russia Distri‑
bution
Muut Yhteensä
Kuluksi kirjatut epävarmat myyntisaamiset 0 ‑4 ‑18 ‑2 0 ‑23
Aineellisten hyödykkeiden arvonalentumiset ‑24 0 0 0 0 ‑24
Uudelleenjärjestelykulut 0 ‑1 0 0 ‑1 ‑2
Arvonalentumistappiot ja uudelleenjärjestelykulut sisältyvät vertailukelpoiseen liikevoittoon.
Arvonalentumistappiot Power and Technology ‑segmentin aineellisissa hyödykkeissä sisältävät 20 miljoonaa euroa liittyen päätökseen lopettaa sähköntuotanto Inkoon hiilivoimalaitoksessa.
Varat ja velat 2013
milj. euroa Power and
Technology
Heat,
Electricity
Sales and
Solutions
Russia Distri‑
bution
Muut Elimi‑
noinnit
Yhteensä
Korottomat varat 6 470 2 268 3 687 4 219 99 ‑293 16 449
Osuudet osakkuus‑ ja yhteisyrityksissä 896 592 463 52 339 0 2 341
Sidottuun pääomaan
sisältyvät varat
7 366 2 860 4 150 4 271 437 ‑293 18 791
Korolliset saamiset 2 477
Laskennalliset verot 126
Muut varat 1) 704
Likvidit varat 1 250
Varat yhteensä 23 348
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat 1 010 565 304 526 142 ‑293 2 254
Laskennalliset verovelat 1 338
Muut velat 573
Sijoitettuun pääomaan
sisältyvät velat
4 166
Korolliset velat 2) 9 058
Oma pääoma 10 124
Oma pääoma ja velat yhteensä 23 348
1) Muut varat vuoden 2013 lopussa sisältävät pankkisaamisia 15 miljoonaa euroa jotka sisältyvät Myytävissä oleviin omaisuuseriin.
2) Korollinen vieras pääoma vuoden 2013 lopussa sisältää 20 miljoonaa euroa korollisia velkoja, jotka sisältyvät tase‑erään Myytävänä oleviin omaisuuserät liittyvät velat.
Investoinnit/yritysmyynnit 2013
milj. euroa Liite Power and
Technology
Heat,
Electricity
Sales and
Solutions
Russia Distri‑
bution
Muut Yhteensä
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin 8 20 2 11 0 0 2 15
Investoinnit käyttö‑
omaisuuteen
18 19 179 123 435 255 12 1 005
josta aktivoidut vieraan pääoman kulut 2 2 55 0 0 60
Osakkeiden bruttomyynnit 79 11 0 52 0 142
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 2013 3)
Sidottu
pääoma
milj. euroa
Sidotun
pääoman
tuotto, %
Vertailu‑
kelpoinen
sidotun
pääoman
tuotto, %
Power and Technology 6 355 14,5 13,8
Heat, Electricity Sales and Solutions 2 295 9,7 8,7
Russia 3 846 5,2 5,2
Distribution 3 745 9,3 8,8
Other 295 ‑8,5 ‑6,9
3) Sisältää myös Myytävänä olevia omaisuuseriä ja niihin liittyviä velkoja vuonna 2013.
Henkilöstö 2013
Power and
Technology
Heat,
Electricity
Sales and
Solutions
Russia Distri‑
bution
Muut Yhteensä
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 1 723 1 968 4 162 805 528 9 186
Henkilöstö keskimäärin 1 900 2 051 4 245 786 550 9 532
5.7 Konserninlaajuiset tiedot
Konsernin toimintasegmentit toimivat pääasiassa Pohjoismaissa, Venäjällä, Puolassa sekä muilla Itämeren alueilla. Power and Technology sekä Distribution ‑segmentti toimivat lähinnä Suomessa ja Ruotsissa, kun taas Heat, Electricity Sales and Solutions toimii näillä kaikilla maantieteellisillä alueilla, Venäjää lukuun ottamatta. “Muut maat” kattaa pääasiassa Latvian, Liettuan ja Iso‑Britannian. Kotivaltio on Suomi.
Seuraavat tiedot näyttävät myynnin tuoteryhmittäin sekä kohdemaittain asiakkaiden sijainnin mukaan. Varat, investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ja henkilöstö on ilmoitettu niiden sijainnin mukaan. Osuuksia osakkuus‑ ja yhteisyrityksiin ei ole jaettu maittain, koska kyseessä olevilla yhtiöillä voi olla liiketoimintaa usealla maantieteellisellä alueella.
Ulkoiset myyntituotot tuoteryhmittäin
milj. euroa 2014 2013
Sähkönmyynti ilman välillisiä veroja 3 057 3 284
Lämmönmyynti 753 828
Sähkönsiirto 710 1 024
Muu myynti 230 173
Yhteensä 4 751 5 309
Lämmönmyyntiin sisältyvät lämmöntoimitukset ja lämmönjakelu.
Koska konsernin asiakkaiden lukumäärä on suuri ja liiketoiminta‑alueet erilaiset, konsernilla ei ole sellaisia yksittäisiä asiakkaita, joiden merkitys olisi olennainen Fortumin koko liiketoiminnan kannalta.
Liikevaihto maittain asiakkaiden sijainnin mukaan
milj. euroa 2014 2013
Pohjoismaat 3 197 3 685
Venäjä 1 056 1 121
Puola 223 206
Viro 66 69
Muut maat 210 228
Yhteensä 4 751 5 309
Pohjoismaista sähköntuotantoa ei ole jaettu esitettäväksi kohdemaittain, sillä pohjoismainen sähköntuotanto myydään pääsääntöisesti Nord Pool Spot ‑sähköpörssiin.
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin maittain
milj. euroa 2014 2013
Suomi 163 239
Ruotsi 225 217
Venäjä 340 435
Puola 16 10
Viro 8 16
Norja 3 13
Muut maat 19 75
Yhteensä 774 1 005
Segmentin varat maittain 1)
milj. euroa 2014 2013
Suomi 3 417 4 371
Ruotsi 7 005 7 427
Venäjä 2 444 3 687
Puola 342 352
Viro 199 200
Norja 13 245
Muut maat 387 461
Eliminoinnit ‑186 ‑293
Korottomat varat 13 620 16 449
Osuudet osakkuus‑ ja yhteisyrityksissä 2 027 2 341
Segmentin varat yhteensä 15 647 18 791
1) Segmentin varat maittain sisältää myös Myytävänä olevia omaisuuseriä vuonna 2013.
Katso myös liite 9 Myytävänä olevat omaisuuserät.
Henkilöstön lukumäärä maittain 31.12.
2014 2013
Suomi 2 040 2 477
Ruotsi 1 201 1 239
Venäjä 4 213 4 162
Puola 603 636
Viro 206 210
Norja 34 141
Muut maat 295 321
Yhteensä 8 592 9 186
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset