Vuosikertomus 2014 | In English |

7 Johdannaisten käypien arvojen muutokset sekä suojausten kohteet tuloslaskelmassa

Lataa Excel
Alla eritellyt liikevoittoon sisältyvät käypien arvojen muutokset johtuvat suojauslaskennan ulkopuolelle IAS 39 ‑standardin mukaisesti jäävistä tulevia kassavirtoja suojaavista rahoitusinstrumenteista sekä suojausten tehottomasta osuudesta.
Rahoituseriin sisältyvät IAS 39:n mukaan suojauslaskennan ulkopuolelle jäävistä valuuttajohdannaisista syntyvät käyvän arvon muutokset, jotka liittyvät pääosin tase‑erien suojaukseen. Nämä muodostavat luonnollisen suojauksen saamisille ja veloille. Suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien korkojohdannaisten käypien arvojen muutos oli ‑13 miljoonaa euroa (2013: ‑16). Suojausinstrumenttien ja suojattujen joukkovelkakirjojen käypien arvojen nettomuutos oli 1 miljoonaa euroa (2013: 1).
milj. euroa 2014 2013
Sisältyy liikevoittoon
Suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien johdannaisten käypien arvojen muutokset
Sähköjohdannaiset ‑56 ‑2
Valuuttajohdannaiset 8 15
Hiili‑ ja CO2 ‑johdannaiset ‑15 ‑8
Kassavirran suojausten tehoton osuus ‑28 16
Kokonaisvaikutus liikevoittoon ‑91 21
Suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien johdannaisten käypien arvojen muutokset, jotka sisältyvät osuuksiin osakkuusyritysten tuloksista 0 3
Sisältyy rahoituskuluihin
Lainojen ja saamisten valuuttakurssierot ‑574 ‑214
Suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien johdannaisten käypien arvojen muutokset
Koron‑ ja valuutanvaihtosopimukset 39 19
Valuuttajohdannaiset 536 195
Termiinien käyvät arvot 8 ‑1
Valuuttajohdannaiset 583 213
Koronvaihtosopimukset ‑13 ‑16
Käyvän arvon suojauksesta syntyneet suojausinstrumenttien käypien arvojen muutokset 67 25
Käyvän arvon suojauksesta syntyneet suojattavien kohteiden käypien arvojen muutokset ‑66 ‑24
Yhteensä 1) 571 198
Kokonaisvaikutus rahoituskuluihin ‑3 ‑16
Kokonaisvaikutus tulokseen ennen veroja ‑94 8
1) Sisältää rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksista johtuvat voitot ja tappiot sekä johdannaisten valuuttakurssierot.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset