Vuosikertomus 2014 | In English |

9 Myytävänä olevat omaisuuserät

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Pitkäaikaiset varat (tai luovutettavien erien ryhmät), jotka on luokiteltu myytävänä oleviksi omaisuuseriksi, arvostetaan kirjanpitoarvoonsa tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy pääasiallisesti myynnistä sen sijaan, että se kertyisi omaisuuserien jatkuvasta käytöstä. Näihin luokkiin eivät sisälly käytöstä poistamisen jälkeen romutettavat käyttöomaisuuserät tai sellaiset erät, jotka on tilapäisesti poistettu käytöstä. Arvonalentumistappio (tai myöhemmin syntyvä voitto) vähentää (tai lisää) myytävänä olevien pitkäaikaisten varojen tai luovutettavien ryhmien kirjanpitoarvoa. Näistä omaisuuseristä ei tehdä poistoja. Niihin liittyvät korkokulut tai muut kulut kirjataan samalla tavalla kuin ennen myytävänä olevaksi luokittelemista.
Luovutetut toiminnot edustavat erillistä keskeistä liiketoiminta‑aluetta, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi. Luovutettuihin toimintoihin liittyvät varat ja velat on voitava selkeästi erottaa muista konsernitilinpäätökseen yhdisteltävistä yksiköistä sekä toiminnallisina että rahavirtaa tuottavina yksikköinä. Lisäksi raportoivalla yksiköllä ei saa olla mitään merkittävää yhteyttä toimintoihin, jotka on luokiteltu luovutetuiksi toiminnoiksi.
Myytävänä olevat omaisuuserät 2014
Vuoden 2014 lopussa taseessa ei ollut myyvänä olevia omaisuuseriä.
Myytävänä olevat omaisuuserät 2013
Suomen sähkönsiirtoliiketoimintaan liittyvät omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on luokiteltu taseessa 31.12.2013 myytävänä oleviksi omaisuuseriksi. Fortum allekirjoitti joulukuussa 2013 sopimuksen Suomen sähkönsiirtoliiketoimintansa myynnistä Suomi Power Networks Oy:lle, jonka osakkaita ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja LähiTapiola Eläkeyhtiö (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %).
Myytävänä olevat omaisuuserät 1)
milj. euroa 2014 2013
Aineettomat ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 116
Muut varat 42
Rahat ja pankkisaamiset 15
Yhteensä 1 173
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 1)
milj. euroa 2014 2013
Korollinen vieras pääoma 20
Laskennalliset verovelat 141
Liittymismaksut 306
Muu vieras pääoma 73
Yhteensä 540
1) Yllä olevat erät on esitetty ilman Fortumin muilta tytäryhtiöiltä olevia saamisia tai velkoja, kuten sisäistä rahoitusta joka oli 0 miljoonaa euroa (2013: 61).
Vaikutus Distribution‑segmentin tietoihin
Suomen sähkönsiirtoliiketoiminta sisältyy liitetiedossa 5 esitettyihin segmenttitietoihin. Liiketoiminnan myynnin vaikutus Distribution‑segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon vuonna 2013 oli 73 miljoonaa euroa. Lisätietoja muutoksen vaikutuksesta segmentin tietoihin on esitetty alla:
milj. euroa Distribution‑segmentti 2013 Distribution‑segmentti 2013 ilman Suomen liike‑
toimintoja
Vaikutus 1)
Vertailukelpoinen käyttökate 548 408 ‑140
Vertailukelpoinen liikevoitto 332 259 ‑73
Liikevoitto 349 272 ‑77
Osuus osakkuus‑ ja yhteisyritysten tuloksesta 4 6 2
Poistot ja arvonalentumiset 216 149 ‑67
Investoinnit käyttöomaisuuteen 255 129 ‑126
Varat 31.12. 4 271 3 064 ‑1 206
Vieras pääoma 31.12. 526 141 ‑385
Sidottu pääoma 31.12. 3 745 2 923 ‑821
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 8,8 8,8 ‑0,1
Sidotun pääoman tuotto, % 9,3 9,3 ‑0,1
Henkilöstön lukumäärä (31.12.) 805 477 ‑328
Sähkönsiirto jakeluverkoissa, TWh 26,1 16,6 ‑9,5
Sähkönsiirtoasiakkaiden lukumäärä, tuhatta henkeä 1 648 1 006 ‑642
1)Sisältää vaikutuksen konsolidoituna Fortum‑konserniin vuonna 2013.
Lisätietoa liitteessä 8 Yrityshankinnat‑ ja myynnit
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset