Vuosikertomus 2014 | In English |

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lataa Excel (Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista)
Osakepää‑
oma
Ylikurssi‑
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Muut oman
pääoman erät
Emoyhtiön
omistajat
Määräys‑
vallattomat
omistajat
Oma
pääoma
yhteensä
milj. euroa Liite Kertyneet
voittovarat
Muuntoerot Kassavirta‑
suojaukset
Muut
laajantuloksen
erät
Muut laajan
tuloksen
erät osakkuus‑
yrityksissä
Oma pääoma 31.12.2013 3 046 73 7 500 ‑649 66 ‑51 38 10 024 101 10 124
Kauden tulos 3 154 3 154 7 3 161
Muuntoerot ‑1 319 ‑3 2 0 ‑1 320 ‑23 ‑1 343
Kauden muut laajan tuloksen erät ‑3 ‑43 44 ‑17 ‑19 0 ‑19
Laaja tulos yhteensä 3 151 ‑1 319 ‑47 46 ‑16 1 815 ‑16 1 799
Osingonjako 15 ‑977 ‑977 ‑977
Osingonjako määräysvallattomille omistajille 0 ‑2 ‑2
Muutokset yrityshankintojen yhteydessä 8 6 6 ‑11 ‑5
Muut muutokset ‑4 ‑4 ‑1 ‑4
Oma pääoma 31.12.2014 3 046 73 9 676 ‑1 968 19 ‑5 22 10 864 71 10 935
Aiemmin raportoitu oma pääoma 31.12.2012 3 046 73 7 193 ‑173 34 ‑133 0 10 040 603 10 643
Laadintaperiaatteiden muutos 1) 2 15 ‑17 ‑1 ‑495 ‑496
Oma pääoma 1.1.2013 3 046 73 7 193 ‑173 36 ‑118 ‑17 10 039 108 10 147
Kauden tulos 1 204 1 204 8 1 212
Muuntoerot ‑476 ‑1 2 4 ‑471 ‑7 ‑478
Kauden muut laajan tuloksen erät 31 65 51 148 0 148
Laaja tulos yhteensä 1 204 ‑476 30 67 55 881 1 882
Osingonjako 15 ‑888 ‑888 ‑888
Osingonjako määräysvallattomille omistajille 0 ‑3 ‑3
Muutokset yrityshankintojen yhteydessä 8 1 1 1
Muut muutokset ‑10 ‑10 ‑5 ‑15
Oma pääoma 31.12.2013 3 046 73 7 500 ‑649 66 ‑51 38 10 024 101 10 124
Muuntoerot
Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot muunnetaan euroiksi käyttäen tuloslaskelman osalta keskikurssia ja taseen osalta tilinpäätöspäivän kurssia. Kurssiero, joka syntyy muunnosta euroiksi, kirjataan omaan pääomaan. Muuntoerot vaikuttivat emoyhtiön omistajille kuuluvaan osuuteen omasta pääomasta ‑1 320 miljoonaa euroa vuoden 2014 aikana (2013: ‑471) johtuen pääosin Venäjän ruplan vaikutuksesta. Osa tästä translaatiopositiosta on suojattu ja suojaustulos, 149 miljoonaa euroa, on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin.
Käytetyt valuuttakurssit on esitetty liitetiedossa 1 Laadintaperiaatteet ja
lisätietoa valuuttariskeistä on esitetty liitetiedossa 3.6 Korkoriski ja valuuttariski.
Kassavirtasuojaukset
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kassavirtasuojausten käyvän arvon muutoksista oli ‑47 miljoonaa euroa vuonna 2014 (2013: 30), ja se liittyi lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun sähkön hinta on alhaisempi/korkeampi kuin suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan on positiivinen/negatiivinen.
1) Vertailuvuoden tiedot on muutettu johtuen laadintaperiaatteiden muutoksesta, lisätietoja liitetiedosta 1.6.1
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset