Vuosikertomus 2014 | In English |

Tunnuslukujen laskentakaavat

Lataa Excel (Tunnuslukujen laskentakaavat)
Käyttökate (=EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen käyttökate (=EBITDA) = Käyttökate (=EBITDA) ‑ vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ‑ tuotantokapasiteettia koskeviin ehtoihin liittyvän varauksen nettovaikutus
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Kertaluonteiset erät + muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto ‑ kertaluonteiset erät ‑ muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Kertaluonteiset erät = Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat rahoitusinstrumentit, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaisesti suojauslaskentaa sekä IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, joka aiheutuu siitä, että taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta ei voi ylittää vastaavaa velkaa.
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Investoinnit = Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tehdyt investoinnit mukaan lukien kunnossapito‑, tuottavuus‑ ja kasvuinvestoinnit sekä lainsäädännön edellyttämät investoinnit. Investointeihin kuuluvat myös investointien rakennusaikana taseeseen aktivoidut korkokulut. Kunnossapitoinvestoinnit pidentävät olemassa olevan omaisuuserän vaikutusaikaa, ylläpitävät käytettävyyttä sekä/tai ylläpitävät luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit parantavat olemassa olevan hyödykkeen tuottavuutta. Kasvuinvestointien tarkoitus on rakentaa uutta kapasiteettia ja/tai lisätä olemassa olevien liiketoimintojen asiakaskantaa. Lainsäädännön edellyttämät investoinnit tehdään tiettyinä ajankohtina lakien vaatimusten mukaan.
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin = Investoinnit tytäryritysosakkeisiin, osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä oleviin sijoituksiin. Investoitujen tytäryritysosakkeiden hankintahintaan on lisätty hankittavan yhtiön nettovelka.
Oman pääoman tuotto, % = Kauden voitto x 100
Oma pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto ennen veroja + korko‑ ja muut rahoituskulut x 100
Sijoitettu pääoma keskimäärin
Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto, % = Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja + jatkuvien toimintojen korko‑ ja muut rahoituskulut x 100
Jatkuvien toimintojen sijoitettu pääoma keskimäärin
Sidotun pääoman tuotto, % = Liikevoitto + osuus osakkuus‑ ja yhteisyritysten voitosta x 100
Sidottu pääoma keskimäärin
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus‑ ja yhteisyritysten voitosta (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien merkittävimmät myyntivoitot ja ‑tappiot) x 100
Vertailukelpoinen sidottu pääoma keskimäärin
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma ‑ korottomat velat ‑ laskennallinen verovelka ‑ varaukset
Sidottu pääoma = Korottomat varat + Ydinjätehuoltorahastoon liittyvät korolliset varat ‑ korottomat velat ‑ varaukset (korottomat varat ja velat eivät sisällä rahoitukseen, veroihin ja laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä varoja ja velkoja, jotka syntyvät suojauslaskennan soveltamisedellytykset täyttävien johdannaissopimusten käypien arvojen muutoksista)
Vertailukelpoinen sidottu pääoma = Sidottu pääoma oikaistuna niillä korottomilla varoilla ja veloilla, jotka aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa suojaavista johdannais‑sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa
Korolliset nettovelat = Korolliset velat ‑ likvidit varat
Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma sisältäen määräysvallattomat omistajat x 100
Taseen loppusumma
Nettovelka/käyttökate = Korollinen nettovelka
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate = Korollinen nettovelka
Vertailukelpoinen käyttökate (=EBITDA)
Jatkuvien toimintojen nettovelka/käyttökate = Korollinen nettovelka
Jatkuvien toimintojen liikevoitto + jatkuvien toimintojen poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen nettovelka/käyttökate = Korollinen nettovelka
Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen käyttökate (=EBITDA)
Korkokate = Liikevoitto
Nettokorkokulut
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot = Liikevoitto
Nettokorkokulut ‑ aktivoidut vieraan pääoman menot
Henkilöstö keskimäärin Perustuu koko raportointikauden kuukausittaisiin keskiarvoihin
Tulos/osake (EPS) = Kauden voitto ‑ määräysvallattomat omistajat
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
Kassavirta/osake = Liiketoiminnan kassavirta
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
Oma pääoma/osake = Oma pääoma
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
Osinko/osakekohtainen tulos, % = Osinko/osake x 100
Tulos/osake (EPS)
Jatkuvien toimintojen osinko/osakekohtainen tulos, % = Jatkuvien toimintojen osinko/osake x 100
Jatkuvien toimintojen tulos/osake (EPS)
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osinko/osake x 100
Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto‑suhde (P/E‑luku) = Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Tulos/osake
Keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekannan markkina‑arvo = Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä tilikauden aikana
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset