Vuosikertomus 2014 | In English |

Fortum veronmaksajana

Fortumin periaatteena on maksaa tuotantonsa, työllistämisensä, omaisuutensa sekä liiketoiminnan verot aina kyseiseen toimintamaahan, paikallisia säännöksiä noudattaen.

Olemme julkaisseet verojalanjälkemme osana vuosiraportointia vuodesta 2012 lähtien. Tavoitteenamme on avoin ja johdonmukainen viestintä sidosryhmiemme kanssa

toiminnastamme ja sen vaikutuksista. Kehitämme jatkuvasti myös verojalanjälkemme raportointia.

Suomen valtio on Fortumin suurin omistaja 50,8 % omistusosuudellaan. Lokakuussa 2014 Suomen valtion omistajaohjausyksikkö julkaisi ohjeen valtioenemmistöisten yritysten maakohtaisesta veroraportoinnista. Vuodelta 2014 raportoimme omistajaohjausyksikön edellyttämät maakohtaiset tunnusluvut osana tilinpäätöstämme. Lue lisää tilinpäätöksen liitetieto 14 Tuloverot. Tässä osiossa kerromme Fortumin roolista veronmaksajana.

Fortum toimii kansainvälisesti. Verot maksetaan aina paikallisesti. Kansainvälisenä, pääomaintensiivisellä toimialalla toimivana yrityksenä meistä on tärkeää, että pystymme toimimaan tehokkaasti ja rahoittamaan eri maissa sijaitsevia toimintojamme ja investointejamme, kuten uusien voimalaitosten rakennushankkeita, ja samalla hallitsemaan rahoitusriskejä. Koska verot ovat seurausta liiketoiminnasta,

maksamme verot sinne, missä liiketoimintaakin on. Kussakin toimintamaassa verot maksetaan paikallisten säännösten mukaan.

Yhtä tuloveroeuroa kohden Fortum maksaa 1,59 euroa muita veroja.

Verotuksen toimintaympäristö

Fortumilla on toimintaa yli 15 maassa. Maksamme tuottojen lisäksi tuotantoon, työllistämiseen ja omaisuuteen liittyviä veroja. Investointimme ovat pitkäkestoisia. Siksi toivomme, että esimerkiksi energiantuotantoon liittyvät verot ovat ennustettavia pitkällä aikavälillä. Kokonaisveronmaksumme vaikutus toimintamaihimme ja paikallisyhteisöihin on merkittävä.

Taloudellisen epävakauden myötä verotuksen ennakoitavuus on pienentynyt ja veroympäristö kiristynyt kaikissa toimintamaissamme. Verotuksen painopiste on siirtymässä tuloveroista muihin veroihin. Tuloverokannat ovatkin pienentyneet Suomessa, Ruotsissa ja eräissä muissa toimintamaissamme. Samaan aikaan esimerkiksi kiinteistöverot ovat kasvaneet erityisesti Ruotsissa. Ruotsissa keskustellaan myös ydinvoimakapasiteetin verokannan nostamisesta. Suomessa hallitus kumosi loppuvuodesta 2013 tehdyn päätöksen uuden voimalaitosveron (ns. windfall-vero)

kohdistamisesta ennen vuotta 2004 rakennettuun vesi-, ydin- ja tuulivoimaan. Päätös astui voimaan tammikuussa 2015.

Kansainvälisellä tasolla OECD ja EU luovat uusia suosituksia ja säännöksiä, jotka usein vaikeuttavat verotuksen ennakoitavuutta. Myös kansallisten säännösten tulkinta muuttuu yllättävästi, mikä aiheuttaa Fortumille haasteita toimintojen ja niiden tulojen verottamisessa.

Keskeiset verotuksen tunnusluvut vuonna 2014

Vuonna 2014 Fortumin kokonaisverokanta oli 14,3 % (2013: 31,8 %). Kokonaisverokanta kuvaa tilikaudelta maksettavien verojen osuutta Fortumin tuloksesta ennen näitä veroja. Tilikaudelta maksettavat verot olivat yhteensä 525 (2013: 558) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset verovapaat myyntivoitot tytäryhtiöiden myynneistä pääosin Suomessa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa pienensivät kokonaisverokantaa vuonna 2014. Näiden yhtiöiden myyntivoitto oli yhteensä 2,2 miljardia

euroa. Kokonaisverokanta pois lukien osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tulokset sekä verovapaat myyntivoitot oli 38,2 % (2013: 36,6 %).

Vuosittaisella tasolla tuloverokannan muutokset ja Fortumin toiminnan uudelleenjärjestelyt voivat aiheuttaa suuria vaihteluja efektiivisessä tuloverokannassa. Fortumin efektiivinen tuloverokanta vuonna 2014 oli 5,9 % (2013: 13,3 %).

Kokonaisverokanta, %

Suurimmissa tuotantomaissamme, Suomessa ja Ruotsissa, olemme yksi suurimpia veronmaksajia. Suomessa tilikaudelta maksetut verot olivat 156 (2013: 174) miljoonaa euroa ja Ruotsissa 279 (2013: 297) miljoonaa euroa.

Veroasioiden johtaminen

Pyrimme hallitsemaan ja pienentämään verotukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Haemme toimintamaissamme mm. veroviranomaisilta ennakkoratkaisuja, kiinnitämme erityistä huomiota veroilmoituksiin ja siirtohinnoittelun dokumentointiin sekä pyrimme suojaamaan oikeuksiamme myös juridisin toimenpitein. Tavoitteenamme on johtaa veroasioita niin, että yhteistyö veroviranomaisten kanssa toimii mahdollisimman hyvin, tuleviin haasteisiin voidaan vastata ajoissa ja välttää yllätykset.

Verotus on aina seurausta liiketoiminnasta, jolloin myös veroratkaisujen on perustuttava liiketoiminnan tarpeisiin. Tuemme Fortumin liiketoimintaa hoitamalla veroasioita kestävästi ja tunnistamalla yksinkertaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Näin pyrimme varmistamaan, että maksamme asianmukaiset verot kaikissa toimintamaissamme ajallaan. Fortumin vero-osaston tehtävänä on myös ohjata ja opastaa liiketoimintoja kaikissa

verotukseen liittyvissä asioissa sovittujen periaatteiden mukaisesti, joita liiketoimintojen tulee noudattaa.

Arvioimme säännöllisesti säännösten ja ohjeiden noudattamista. Tärkeimmät veroasioihin ja -riskeihin liittyvät havainnot ja toimenpiteet raportoidaan vuosittain Fortumin hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Verotukseen liittyviä epävarmuuksia arvioidaan vuosittain konsernin veroperiaatteiden mukaisesti.

Vuonna 2014 tehdyn riskianalyysin perusteella erityisesti liiketoimintojen liikkuvuus ja siihen liittyvä kiinteän toimipaikan riski sekä välillisiin ja tuotanto -veroihin liittyvät lisääntyneet kysymykset kasvattavat epävarmuutta veroasioiden hallintaan. Riskien pienentämiseksi pyrimme sisällyttämään veroasiat osaksi liiketoiminnan prosesseja ja tuomaan niitä enemmän yritysjohdon tietoon. Vuonna 2014 veroasioiden hoitaminen organisoitiin uudelleen, jotta tuki liiketoiminnoille tehostuu.

Tilikaudelta maksettavat verot, %
Tilikaudelta tilitettävät verot, %

Sisäinen rahoitus osana liiketoiminnan tukemista

Uusien voimalaitosten rakentaminen ja vanhojen ylläpitoinvestoinnit saattavat vaatia ulkoista rahoitusta, jonka hankkimisen olemme keskittäneet konsernin emoyhtiöön. Konsernin rahoitustoiminnot ja -yhtiöt vastaavat sisäisen rahoituksen järjestämisestä eri yhtiöille toimintamaissamme. Tämä rahoitus toteutetaan normaalisti oman pääoman ehtoisena tai lainarahoituksena. Konsernin sisäisten lainojen ehdot määritellään markkinaehtojen mukaisesti. Tyypillisesti lainan korko konsernin sisäisessä lainassa, esimerkiksi Pohjoismaissa, oli vuonna 2014 1–5 %, joka vastaa ulkoista korkotasoa. Rahoitustoimintaan liittyen maksamme asianmukaiset verot kaikkiin toimintamaihimme OECD:n ohjeistuksen mukaisesti. Lue lisää tilinpäätöksen liitetieto 14 Tuloverot.

Kansainväliset rahoitustoimintamme ovat sijoittuneet, kuten yleistä on, sellaisiin EU-maihin, jossa toimintaympäristö on

vakaa ja verotus ennakoitava.

Muut maksut yhteiskunnalle ja tuet yhteiskunnalta

Maksettavien ja kerättyjen verojen lisäksi maksamme yhteiskunnalle muita pakollisia veroluonteisia maksuja, jotka eivät ole korvausta saaduista palveluista ja hyödykkeistä. Vuonna 2014 maksoimme työnantajan pakollisia lakisääteisiä eläkemaksuja 46 (2013: 51) miljoonaa euroa. Toisaalta saimme yhteiskunnalta tuotanto-, investointi-, T&K- ja muita merkittäviä, yli 0,5 miljoonan euron tukia yhteensä kolme (2013: 8) miljoonaa euroa. Esitetyissä luvuissa eivät ole mukana ilmaiseksi saadut päästöoikeudet tai sähkösertifikaatit.

Olemme myös merkittävä osingonmaksaja. Fortumin hallitus esittää vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kokonaisosinkona vuodelle 2014 maksetaan yhteensä 1 155 (2014: 977) miljoonaa euroa. Tästä Suomen valtion osuus

olisi noin 586 (2014: 496) miljoonaa euroa.

Taloudellisen arvon tuotto, %
Tilikaudelta maksettavat verot maittain ja verolajeittain 2014, %

Veroraportoinnin läpinäkyvyys

Pyrimme lisäämään veroraportoinnin läpinäkyvyyttä ja verojalanjälkemme ymmärrettävyyttä. Huolehdimme siitä, että kaikki veroihin liittyvät tiedot raportoidaan ajallaan ja oikein veroviranomaisille, osakkeenomistajille ja muille tahoille. Viestimme avoimesti verotukseen liittyvistä olennaisista päätöksistä liittyen esimerkiksi verotarkastuksiin ja valituksiin.

Siirtohintasäännösten tarkoituksena on varmistaa, että eri toimintojen tulot kohdistuvat oikeisiin maihin verotuksen toimittamiseksi. Periaatteemme on noudattaa OECD:n ohjeistuksen mukaista markkinatasoista siirtohintaa kaikissa sisäisissä (tavara, palvelu, rahoitus) liiketoimissa. Laadimme siirtohinnoittelusta asianmukaisien säännösten mukaisen dokumentaation.

Tilikaudelta maksettavat verot vuosina 2013‑2014
milj. euroa Suomi Ruotsi Venäjä Puola Viro Norja Alankomaat Muut maat Yhteensä
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Tuloverot 1) 93 105 57 54 3 ‑1 1 1 2 1 4 2 32 31 12 11 203 203
Tuotanto‑
verot 2)
45 51 82 93 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 131 150
Työllistämiseen liittyvät verot 3 3 16 19 4 5 1 1 1 1 1 2 0 0 2 2 28 32
Omaisuuteen liittyvät verot 13 13 124 131 15 19 5 5 0 0 1 1 0 0 1 2 159 170
Yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 4
Yhteensä 156 174 279 297 24 25 8 8 3 2 6 5 33 31 16 16 525 558
Taulukko ei sisällä tulleja
1) Tuloverot sisältävät kauden verotettavaan tuloon perustuvat kuluksi kirjatut verot sekä edellisten tilikausien tuloverojen oikaisut.
2) Tuotantoverot sisältävät myös osakkuusyhtiöiltä ostettuun sähkön hintaan sisältyvät tuotantoverot ja omaisuuteen liittyvät verot.

Tilikaudelta tilitettävät verot vuosina 2013‑2014
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Viro Norja Alankomaat Muut maat Yhteensä
milj. euroa 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Arvonlisäverot, myynnit 352 455 553 574 311 370 51 49 20 19 32 56 1 1 33 48 1 353 1 572
Arvonlisäverot, hankinnat 323 403 463 481 303 373 40 35 18 14 21 35 1 0 24 43 1 192 1 385
Arvonlisäverot, netto 1) 29 52 90 93 9 0 11 14 2 5 11 21 0 1 8 5 161 190
Palkoista perittävät
ennakonpidätykset
45 52 23 25 9 11 3 3 2 0 2 3 0 0 4 5 88 98
Valmisteverot 54 158 149 173 0 0 0 0 0 0 17 35 0 0 1 2 221 369
Lähdeverot 57 42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57 43
Yhteensä 184 304 261 291 18 11 15 18 4 5 30 59 0 1 14 12 527 700
1) Mikäli arvonlisäverot netto on negatiivinen, laskettu mukaan nollana.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset