Vuosikertomus 2014 | In English |

Tärkeimmät sidosryhmämme

Olemme liiketoimintojemme kautta vuorovaikutuksessa miljoonien ihmisten kanssa. Yhteistyö ja vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa sekä kyselytutkimukset auttavat meitä arvioimaan keskeisten sidosryhmien odotuksia ja vastaamaan niihin. Raportoimme avoimesti sidosryhmäyhteistyöstä ja toimintamme vaikutuksista.

Rahoittajat ja osakkeenomistajat

Rahoittajien ja osakkeenomistajien odotukset

 • Osakkeen hyvä tuotto
 • Riskienhallinta
 • Vastuullinen toiminta
 • Pitkän aikavälin arvon tuottaminen

Fortumin toimenpiteitä

Asiakkaat

Asiakkaiden odotukset

Asiakkuus ja tuotteet

 • Turvallinen ja luotettava sähköyhtiö
 • Hyvä palvelu; itsepalvelukanavat 24h
 • Kohtuullinen hinnoittelu
 • Energia-asioiden vaivaton hoituminen
 • Tehokkaan ja älykkään energiankäytön tukeminen moderneilla tuotteilla ja palveluilla

Energian tuotanto ja jakelu

 • Ympäristöä vähän rasittava uusiutuva energiantuotanto
 • Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa
 • Energian toimitusvarmuus
 • Tehokas tiedottaminen jakeluhäiriöistä asiakkaalle parhaiten sopivilla tavoilla

Fortumin toimenpiteitä

Tuotteet ja asiakkuuden hoito

Energiantuotanto, -jakelu ja toimintamme yhteiskunnassa

Henkilöstö

Henkilöstön odotukset

 • Työpaikan pysyvyys
 • Tasa-arvoinen kohtelu
 • Kannustava palkkaus
 • Työhyvinvointi ja turvalliset työolosuhteet
 • Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen
 • Työn arvostaminen
 • Avoin vuorovaikutus

 

Fortumin toimenpiteitä

 • Tuemme tasa-arvoa ja kunnioitamme yksilöiden ja ryhmien kulttuureja ja arvoja
 • Työntekijöillämme on suoritusperusteinen palkitseminen sekä yhdenmukaiset prosessit, ohjeet ja työkalut palkitsemisessa
 • Tuemme ja edistämme työhyvinvointia ja työturvallisuutta
 • Kehitämme henkilöstön osaamista työkierron ja urakehityksen avulla
 • Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön
 • Kehitämme johtamisen laatua ja esimiestaitoja
 • Tuemme työntekijöitä muutostilanteissa
 • Toimimme Fortumin Toimintaohjeen ja arvojen mukaisesti
 • Teemme joka toinen vuosi koko konsernin kattavan henkilöstötutkimuksen

Palvelun- ja tavarantoimittajat

Palvelun- ja tavarantoimittajien odotukset

Fortumin liiketoiminta

 • Hyvä taloudellinen asema ja kyky hoitaa sovitut velvoitteet
 • Liiketoiminnan vastuullisuus
 • Hyvä maine (esim. Fortum hyvänä asiakasreferenssinä)

Liikesuhteet toimittajiin

 • Reilu ja tasapuolinen toimittajien kohtelu
 • Pitkäkestoiset liikesuhteet
 • Toimittajien liiketoiminnan ja tuotteiden/palveluiden kehittäminen

Fortumin toimenpiteitä

Fortumin liiketoiminta ja hankinnan periaatteet

 • Noudatamme Fortumin Toimintaohjetta ja sopimuksia, sovittuja sääntöjä sekä toimintatapoja
 • Ammattimaiset, hyvän hankinnan periaatteita noudattavat hankintaprosessit (mukaan lukien julkiset hankinnat)
 • Suoritamme toimittajien esivalinnan ja auditointeja
 • Seuraamme Fortumin maineen kehittymistä

Toimittajasuhteiden hoito

 • Hoidamme liikesuhteita toimittajiin järjestelmällisesti
 • Meillä on kategorioiden hallintaan perustuva toimintamalli merkittävimmissä hankintakategorioissa
 • Tarjoamme yhteisiä kehityshankkeita sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimittajillemme

Viranomaiset ja päättäjät

Viranomaisten ja päättäjien odotukset

 • Lakien, säädösten ja lupien noudattaminen
 • Kestävään kehitykseen liittyvien riskien hallinta
 • Uusiutuvan energiantuotannon edistäminen
 • Verojen maksaminen
 • Vuoropuhelun ylläpitäminen
 • Läpinäkyvyys ja luotettava raportointi

Fortumin toimenpiteitä

 • Noudatamme lakeja, säädöksiä ja lupia
 • Kehitämme ympäristö- ja turvallisuusriskien hallintaa
 • Maksamme veromme ja osinkoja
 • Julkaisemme verojalanjälkemme
 • Keskustelemme aktiivisesti viranomaisten ja päättäjien kanssa energiasektorin keskeisistä kysymyksistä
 • Viestimme oma-aloitteisesti ja avoimesti
 • Vastuullisuusraportointimme on kolmannen osapuolen varmentamaa

Tiedotusvälineet

Tiedotusvälineiden odotukset

 • Ajankohtainen, luotettava ja avoin viestintä

Fortumin toimenpiteitä

Energia-alan organisaatiot

Energia-alan organisaatioiden odotukset

 • Yhteisten etujen ajaminen
 • Vuoropuhelu


Fortumin toimenpiteitä

Järjestöt

Kansalaisjärjestöjen odotukset

 • Toiminnan vastuullisuus ja riskien hallinta
 • Ympäristöystävälliset investoinnit
 • Uusiutuvan energiantuotannon edistäminen
 • Yhteistyöhankkeet, avoin kanssakäyminen ja vuoropuhelu
 • Luotettava raportointi

Fortumin toimenpiteitä

 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti
 • Teemme yhteistyötä Suomen ja Ruotsin luonnonsuojeluliittojen kanssa ympäristömyönteisissä sähkötuotteissa
 • Teemme yhteistyötä järjestöjen kanssa vastuullisessa polttoainehankinnassa ja sponsorointihankkeissamme
 • Kehitämme ympäristö- ja turvallisuusriskien hallintaa
 • Seuraamme kansalaisjärjestöjen toimintaa ja osallistumme vuoropuheluun
 • Vastuullisuusraportointimme on kolmannen osapuolen varmentamaa

Paikallisyhteisöt

Paikallisyhteisöjen odotukset

 • Laitosturvallisuus
 • Melun ja päästöjen eliminointi
 • Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön turvaaminen
 • Tuki ja lahjoitukset paikallisyhteisöille
 • Vuoropuhelu ja yhteistyö


Fortumin toimenpiteitä

 • Hallitsemme riskimme ja noudatamme Fortumin toimintaohjetta
 • Investoimme Infrastruktuuriin ja laitosturvallisuuteen
 • Olemme hyvä työnantaja ja naapuri
 • Tuemme paikallisyhteisöjen toimintaa
 • Toteutamme ympäristöhankkeita yhteistyössä paikallisten sidosryhmiemme kanssa
 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti
 • Tapaamme paikallisyhteisöjen asukkaita ja asiakkaita

Suuri yleisö

Suuren yleisön odotukset

 • Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus
 • Toiminta yhteiskunnan hyväksi
 • Operatiivisten toimintojen turvallisuus
 • Uusiutuvan energiantuotannon edistäminen
 • Kohtuullinen hinnoittelu
 • Avoimuus
 • Kohtuullinen taloudellinen tuotto ja kohtuullisuus johdon palkitsemisessa

Fortumin toimenpiteitä

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset