Vuosikertomus 2014 | In English |

Henkilöstö

Vuoden 2014 aikana keskityimme erityisesti vahvistamaan koko organisaation läpi meneviä tehokkaita henkilöstöprosesseja. Kattava tietojärjestelmä on yhtenäisten henkilöstöprosessien ja toimivan raportoinnin edellytys. Laajensimme henkilötietojärjestelmämme kattavuutta lisäämällä järjestelmään kaikkien toimintamaiden työntekijöiden henkilö- ja työtiedot. Venäjällä yhteinen henkilötietojärjestelmä kattaa pääsääntöisesti esimiehet ja sen lisäksi Venäjällä on käytössä oma, paikallinen tietojärjestelmä. Lisäksi kannustimme henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kehitimme muutoskykyämme sekä vahvistimme liiketoiminnan kannalta kriittistä osaamista.

Vuoden 2014 päättyessä Fortumin palveluksessa oli 8 592 (2013: 9 186) työntekijää, joista noin puolet, 4 213, työskenteli Venäjällä.

Vuonna 2015 henkilöstötoiminnon tärkeimpiä tavoitteita ovat henkilöstöprosessien tehostaminen edelleen ja niiden tehokkuuden mittaaminen.

Dialogi henkilöstön kanssa

Joka toinen vuosi toteutettava Fortum Sound -henkilöstötutkimus on osa henkilöstön kanssa käytävää keskustelua. Lokakuussa 2014 järjestetyn tutkimuksen vastaus­prosentti nousi 84 %:iin (2012: 79 %). Tulosten mukaan 70 % työntekijöistä kokee olevansa sitoutunut yritykseen (2012: 65 %).

Tutkimuksen tulosten perusteella henkilöstö kokee, että Fortumin työntekijöiden asiakaskeskeinen ajattelu sekä kestävä kehitys osana Fortumin toimintaa ovat hyvällä tasolla. 

Myös kokonaisvaltainen työhyvinvointi sekä tasapaino työn ja henkilökohtaisen elämän välillä koetaan hyväksi. Fortumin Toimintaohjeen ja työturvallisuuden ohjeistusten mukainen työskentelytapa on osa fortumlaisten työpäivää.

Tärkeimmiksi kehityskohteiksi tutkimuksessa nousivat strategian selkeyttäminen ja läpinäkyvyys sekä muutoksista viestiminen. Aloitimme vuoden 2014 aikana sisäisen viestinnän prosessien ja kanavien tehostamisen edistääksemme johdon ja henkilökunnan avointa vuoropuhelua strategiasta ja energiamarkkinoiden muutoksesta. Fortum Dialogi -keskustelutilaisuudet johdon ja henkilöstön välillä pidettiin touko- ja marraskuussa 2014. Toukokuun Dialogi käsitteli liiketoiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Marraskuussa keskityimme liiketoimintakatsausten lisäksi työturvallisuuteen. Tilaisuuksia järjestettiin Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Venäjällä. Lisäksi muissa toimintamaissa järjestettiin liiketoimintakohtaisia johdon ja henkilöstön tapaamisia.

Mittaamme henkilöstön sitoutumista myös osana vuosittaista One Fortum -sidosryhmätutkimusta. Vuonna 2014 tutkimukseen osallistui 1 074 työntekijää, joiden keskuudessa Fortumin mainetta mittaava indeksi säilyi asteikolla 0–100 tasolla 73 (2013: 73). One Fortum –sidosryhmätutkimuksen yhteydessä tehtyyn kestävän kehityksen kyselyyn vastasi 985 työntekijää, jotka painottivat toimintojen operatiivista turvallisuutta, työturvallisuutta ja hyvinvointia.

Henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistyö perustuu paikalliseen lainsäädäntöön ja Fortumin Toimintaohjeeseen. Fortum European Council (FEC) kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. FEC on Eurooppa-tasoinen yhteistyöelin, jossa henkilöstö- ja työnantajaedustajat kohtaavat keskustellakseen Fortumia koskevista asioista.

Valmentava johtaminen

Vuonna 2010 käynnistimme tuloksellisuuden ja kasvun johtamisaloitteen (Leading Performance & Growth),

jonka puitteissa jatkoimme johtajuuden ja organisaatiokulttuurin kehittämistä myös vuonna 2014. Olemme järjestäneet coaching-koulutuksia henkilökunnalle ja kehittäneet työyhteisöjen tiimien toimintaa. Esimiehille suunnattuun johtamisaloitteeseen liittyvään koulutukseen oli vuoden 2014 loppuun mennessä osallistunut noin tuhat fortumlaista esimiestä, ja erillisiin coaching-koulutuksiin runsaat sata henkilöä.

Vuonna 2014 käynnistämämme kehitysohjelma Fortum Navigator tukee nuorten esimiesten valmentavaa toimintakulttuuria sekä johtamispotentiaalin ja kyvykkyyksien kehittämistä. Navigator-ohjelmaan kuuluu sisäinen mentorointiohjelma, jossa johdon edustajat toimivat osallistujien mentoreina.

Tehostamisohjelma päätökseen

Vuonna 2012 käynnistetty konserninlaajuinen toiminnan tehostamisohjelma päättyi vuoden 2014 lopussa. Ohjelmalle

asetetut tavoitteet saavutettiin ja osin jopa ylitettiin. Tehostamis­ohjelman henkilöstövaikutukset olivat vähäiset, sillä ensisijaisena tavoitteena oli virtaviivaistaa liiketoimintaa. Henkilöstön vähennykset hoidettiin pääosin luonnollisen poistuman, sisäisen liikkuvuuden, vapautuvien tehtävien uudelleenjärjestelyjen ja eläkkeelle siirtymisen kautta.

Muutostilanteissa neuvottelimme henkilöstön edustajien kanssa jokaisen maan paikallisen lainsäädännön ja sopimuskäytäntöjen mukaisesti.

Muutosten johtaessa irtisanomisiin tuimme ensisijaisesti henkilöstön uudelleen­työllistymistä. Henkilöstölle tarjottavaan tukipakettiin sisältyi muun muassa uudelleensijoitusvalmennuksia.

Vuonna 2014 päätettiin työnantajan toimesta 262 työsuhdetta, joista noin puolet Venäjällä.

Tavoitteena olla kiinnostava työnantaja

Tavoitteenamme on olla kiinnostava työnantaja. Kiinnostavuutta lisääviä seikkoja ovat hyvä maine, hyvä johtaminen, houkuttelevat uramahdollisuudet sekä mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä. Pyrimme luomaan myös houkuttelevia ura- ja kehitysmahdollisuuksia, jotka mahdollistavat henkilökohtaisen ammattitaidon jatkuvan kasvattamisen.

Vahvistimme vuoden aikana sisäistä ja ulkoista työnantajamielikuvaamme viestinnällisin keinoin. Fortumin tarjoamista erilaisista uramahdollisuuksista kerrottiin vuoden kuluessa intranetissä ja sosiaalisen median kanavissa julkaistavassa artikkeli- ja videosarjassa. Sarjassa työntekijämme kertovat työstään ja kokemuksistaan Fortumista työnantajana.

Vuonna 2014 Fortumin kaikki avoimet työpaikat pyrittiin ensisijaisesti täyttämään sisäisin siirroin, koska sisäisen

liikkuvuuden avulla vahvistetaan osaamista ja siirretään hyviä käytäntöjä organisaatiossa.

Työnantajamielikuvatutkimusten mukaan Fortum on kiinnostava yritys, mikä helpottaa uusien osaavien työntekijöiden rekrytointia. Vuonna 2014 Fortum sijoittui Suomessa Universumin vuosittaisessa työnantajamielikuvatutkimuksessa tekniikan alan opiskelijoiden keskuudessa seitsemänneksi (2013: 11.) ja nuorten ammattilaisten keskuudessa 11:nneksi halutuimmaksi työnantajaksi. Ruotsissa Universumin tutkimuksessa Fortumin sijoitus oli 69:s (2013: 30.).

Vuonna 2014 tarjosimme Suomessa ja Ruotsissa 245 kesätyöpaikkaa. Kesätyöntekijöiden rekrytointikampanja, Summer Energy, kiinnosti monia nuoria työnhakijoita, ja saimme kesätyöpaikkoihin yhteensä 12 500 hakemusta.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset