Vuosikertomus 2014 | In English |

Turvallisuus

Haluamme olla turvallinen työpaikka sekä työntekijöillemme että meille töitä tekeville urakoitsijoille ja palveluntoimittajille. Uskomme, että kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun osaaminen ja asenne ovat kohdallaan, mahdolliset vaarat tiedostetaan ja niiltä suojaudutaan. Vuoden 2014 valitettavat urakoitsijoiden työntekijöiden kuolemiin johtaneet tapaturmat osoittavat, että tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä entistä enemmän määrätietoista työtä.

Urakoitsijaturvallisuus haasteena

Vaikka vuonna 2014 turvallisuus parani monilla mittareilla mitattuna, urakoitsijaturvallisuus vaatii edelleen paljon työtä

ja meidän on löydettävä entistä tehokkaampia keinoja työturvallisuuden parantamiseksi yhteistyössä urakoitsijoidemme kanssa. Urakoitsijoidemme työntekijöille tapahtui kolme kuolemaan johtanutta tapaturmaa: Ruotsissa yksi sähkönsiirtotoiminnassa ja yksi vesivoimalaitoksella sekä yksi Venäjällä Tšeljabinskin voimalan rakennustyömaalla. Lisäksi Fortum Värmessä kaksi urakoitsijan työntekijää menehtyi rakennustyömaalla tapahtuneessa tapaturmassa. Vakavia työtapaturmia tapahtui 15 (2013: 13).

Oman henkilöstömme poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti (LWIF) pysyi edellisvuoden hyvällä tasolla ja oli 1,0 (2013: 1,0). Myös oman henkilöstön kokonaistapaturmataajuus (TRIF) parani historian parhaalle tasolle 2,0 (2013: 2,5).

Urakoitsijoiden tapaturmataajuus parani edellisvuoteen verrattuna, sillä suurin osa laitoksistamme ja projekteistamme pystyi pitämään urakoitsijaturvallisuuden hyvällä tasolla. Urakoitsijoiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus

miljoonaa työtuntia kohti (LWIF) oli 3,2 (2013: 3,9).

Laitosturvallisuus parani

Laitosturvallisuuden osalta tilanne parani vuoteen 2013 verrattuna. Konsernitasolla avainmittarina oli edelleen merkittävät ympäristö- ja turvallisuuspoikkeamat (EHS-poikkeamat), joihin sisältyvät tulipalot, yli 100 litran vuodot, räjähdykset, ydinturvallisuus-, patoturvallisuus- sekä ympäristö­lupapoikkeamat. Vuonna 2014 näitä EHS-poikkeamia tapahtui 27 (2013: 35), kun tavoite oli enintään 35. Valtaosa poikkeamista ei aiheuttanut haittaa toiminnalle, henkilöstölle tai ympäristölle. Suurin yksittäinen vaikutus oli Joensuun CHP-laitoksen pyrolyysiprosessissa tapahtuneella räjähdyksellä, jonka johdosta prosessi on ollut pois tuotannosta muutostöiden vuoksi. Loviisan ydinvoimalassa tapahtui yksi INES 1 -luokan (International Nuclear Event Scale) tapahtuma (2013: 2), josta ei aiheutunut vahinkoa ihmisille, laitokselle eikä ympäristölle.

Kehitämme urakoitsijoiden työturvallisuutta

Vuoden 2014 aikana kehitimme edelleen yhteisen urakoitsijaturvallisuuden hallintamallin käyttöä. Varmistimme, että yhteiset EHS-vaatimukset ovat osa sopimuksia, ja laajensimme urakoitsijoiden toiminnan arviointia. Urakoitsijoiden tapaturmataajuus (LWIF) oli ensimmäistä vuotta yksi konsernitason avainmittareista, sillä haluamme korostaa urakoitsija­turvallisuuden tärkeyttä. Vuoden 2015 turvallisuuden avainmittariksi nostettiin myös vakavien työtapaturmien määrän vähentäminen puoleen vuoteen 2014 verrattuna.

Kaikissa divisioonissa ja niiden liiketoiminta-alueilla oli urakoitsijoiden turvallisuutta parantavia hankkeita. Esimerkiksi Puolassa vietiin läpi turvallisuustietoisuusohjelma, joka sai konsernin vuosittaisen turvallisuuspalkinnon. Venäjällä EHS-asiantuntijat ja esimiehet auditoivat säännöllisesti urakoitsijoita.

Kuolemaan johtaneiden ja muiden vakavien tapaturmien johdosta aloitimme useita korjaavia toimenpiteitä. Ruotsin sähkönsiirtotoiminnassa asetimme entistä tiukemmat vaatimukset projektien turvallisuussuunnitelmille ja lisäsimme projektien valvontaa toteutuksen aikana. Muutimme lisäksi pysyvästi vesivoimaloiden kunnossapitotöiden ohjeistusta. Venäjällä Tseljabinskin rakennustyömaalla totesimme, ettei urakoitsijoidemme toiminta ollut riittävällä tasolla työturvallisuuden varmistamiseksi. Täsmensimme vastuita ja lisäsimme resursseja niin, että oma organisaatiomme pystyy tehokkaammin valvomaan urakoitsijoiden toimintaa.

Valtaosa vakavista työtapaturmista tapahtuu urakoitsijoille rakennustyömailla. Vuoden 2015 aikana tehostamme rakennusprojektien turvallisuuskäytäntöjä ulkoisten asiantuntijoiden avulla konsernin kestävän kehityksen yksikön johtamassa projektissa.

Parannamme turvallisuutta jatkuvasti

Vuonna 2014 päivitimme Fortumin yhteiset EHS-ohjeet ja -vaatimukset ja täydensimme niitä käyttämistä helpottavalla tukimateriaalilla. Ohjeista ja vaatimuksista järjestetään koulutus Fortumin linjaesimiehille vuoden 2015 aikana, ja niiden noudattaminen varmennetaan tulevaisuudessa entistä järjestelmällisemmin kaikissa yksiköissämme. Kuvasimme myös Fortumin yhteiset EHS-prosessit ohjeiden ja vaatimusten käytön helpottamiseksi.

Vuoden aikana kiinnitimme erityistä huomiota uusien laitostemme turvalliseen käyttöön Latviassa ja Liettuassa sekä Venäjän Njaganin voimalaitoksella. Laitosten käyttö ja ensimmäiset vuosihuollot onnistuivat turvallisesti. Ainoa poikkeus oli Klaipedan laitoksella Liettuassa tapahtunut räjähdys vanhan ammuksen jouduttua jätteensyötön mukana kattilaan. Räjähdys aiheutti lyhyen tuotantokatkon. Jätteen seulontaa tehostettiin, eikä uusia räjähteitä ole löytynyt.

Intian toiminnoissa jatkoimme Fortumin turvallisuuskäytäntöjen käyttöönottoa. Aurinkovoimalaitoksen rakennusprojektissa keskityimme erityisesti urakoitsijoiden turvallisuuden varmistamiseen. Intiassa ei tapahtunut vuonna 2014 tapaturmia.

Fortum Värme

Yhteisyritys Fortum Värmessä jatkettiin turvallisuuskulttuurin parantamista. Turvallisuuden kannalta Fortum Värmen vuosi oli hyvin kaksijakoinen. Omalle henkilökunnalle ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa (2013: 4). Lisäksi merkittävät EHS-poikkeamat vähenivät selvästi: niitä tapahtui vuoden aikana seitsemän (2013:16). Turvallisuuskulttuurin kehittäminen jatkuu myös vuonna 2015.

Urakoitsijoiden tapaturmat laitosten kunnossapitotöissä vähenivät selvästi, mutta CHP8-rakennusprojektin vakavat tapaturmat olivat erittäin suuri pettymys. Marraskuussa kaksi

urakoitsijan työntekijää menehtyi CHP8:n työmaalla tapahtuneessa tapaturmassa. Tämän lisäksi CHP8-rakennusprojektissa tapahtui 4 vakavaa tapaturmaa. Tapaturmatutkinnoissa määritettiin toimenpiteitä sekä urakoitsijoille että Fortumin organisaatiolle. Erityisesti on parannettava korkean riskin töiden ja urakoitsijoiden tekemien muutoksien hallintaa.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset