Vuosikertomus 2014 | In English |

Työhyvinvointi

Kokonaisvaltainen työhyvinvointiohjelmamme, ForCARE, tarjoaa tietoa ja asiantuntijapalveluita henkilöstömme työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Ohjelman tavoitteena on edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta, työkykyä sekä työyhteisön hyvinvointia. ForCARE-ohjelman toiminta räätälöidään maittain vastaamaan paikallisen lainsäädännön vaatimuksia ja kulttuurisia erityispiirteitä.

Vuonna 2014 testasimme konsernitasoista työpaikkaselvitysmallia kahdessa voimalaitoksessa. Malli kartoittaa yhteismitallisesti työyhteisön ja työympäristön psykososiaalisia tekijöitä ja niiden vaikutusta työhyvinvointiin.

Mallin avulla työyhteisön on mahdollista löytää keskeisimmät työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen kohteet, kun vaaratekijät on tunnistettu ja riskit arvioitu. Myös räätälöidyt työyhteisövalmennukset lisäävät työyhteisön, erityisesti esimiesten, tietämystä mm. haitallisen stressin vaikutuksesta työn tuottavuuteen. Työhyvinvointitoiminta tarjoaa tarvittaessa myös tukea muutostilanteisiin niin esimiehille kuin henkilöstölle.

Työhyvinvoinnin seuranta ja arviointi

Työhyvinvointia seurataan Fortum Sound -henkilöstötutkimukseen sisältyvän työhyvinvointi-indeksin avulla. Indeksillä mitataan mm. työyhteisön avoimuutta, henkilökohtaista vastuunottoa ja työtehtävien haasteellisuutta. Indeksin tulos asteikolla 1,00–5,00 vuonna 2014 oli 3,88. Tulos oli sama kuin edellisessä, vuonna 2012 toteutetussa tutkimuksessa.

Muita työhyvinvoinnin mittareita ovat neljännesvuosittain raportoitavat sairauspoissaolot sekä toteutuneen eläköitymisiän ja lakisääteisen vanhuuseläkkeen alkamisiän suhde. Fortumissa keskimääräinen eläköitymisikä oli Ruotsissa 64 vuotta, Suomessa 63 vuotta ja Venäjällä 58 vuotta. Keskimääräinen eläköitymisikä suomalaisissa yrityksissä oli 61,2 vuotta vuonna 2014.

 Lue lisää

ForCARE-ohjelma

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset