Vuosikertomus 2014 | In English |

Toimitusketjun vastuullinen hallinta

Edellytämme liiketoimintakumppaniemme toimivan vastuullisesti ja noudattavan Fortumin Toimintaohjetta sekä Toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille. Pyrimme aktiivisesti vähentämään toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä parantamaan taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Samalla hallitsemme toimitusketjuumme liittyviä riskejä. Maa- ja vastapuoliriskin arviointi, toimittajien esivalinta sekä toimittaja-auditoinnit ovat keskeisiä työkalujamme.

Toimintaohjeet kokoavat perusvaatimukset

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) muodostaa eettisten liiketoimintatapojen perustan, ja Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) summaa palvelun- ja tavarantoimittajia koskevat kestävän kehityksen perusvaatimukset. Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille perustuu YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin, ja se on jaettu neljään osioon: liiketoimintatavat, ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristö. Maa- ja vastapuoliriskin arviointi noudattaa kestävän kehityksen osalta samaa perusrakennetta ja ottaa kantaa mm. ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toteutumiseen. Toimintaohje on käytössä kaikissa toimintamaissamme, ja se liitetään yli 50 000 euron suuruisiin hankintasopimuksiin.

Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille päivitettiin vuonna 2014. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimittajien vastuuseen omasta hankintaketjustaan. Uusittu Toimintaohje

edellyttää vastaavien vaatimusten vyöryttämistä alihankintaketjuun sekä niiden valvomista. Myös kytköstä ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin selvennettiin: toimittajien tulee tunnistaa toimintansa aiheuttamat mahdolliset ihmisoikeusvaikutukset, lieventää niitä ja puuttua loukkauksiin korjaavin toimenpitein. Lahjonnanvastaisuuteen liittyviä vaatimuksia tarkennettiin ja lisättiin vaatimus nuorten työntekijöiden suojelusta. Aloitamme vuoden 2015 alussa sisäisen koulutuksen uudistetun Toimintaohjeen vaatimuksista sekä otamme sen käyttöön uusissa sopimuksissa.

Fortum on Bettercoal-aloitteen jäsen ja käyttää Bettercoalin toimintaohjetta ja työkaluja hiilenhankintaketjun kestävän kehityksen mukaisessa arvioinnissa. Bettercoal on määritellyt uusissa hankintasopimuksissa käyttöönotettavan sopimustekstin. Vuonna 2014 yhteensä 14 hiilentoimittajaa, joista yksi toimittaa hiiltä myös Fortumille, teki Bettercoal-aloitteen mukaisen itsearvioinnin ja yksi kaivos auditoitiin.

Vuoden lopussa Fortumin suurimman hiilentoimittajan itsearviointi- ja auditointiprosessin hyväksyntä oli kesken.

Esivalinnat ja toimittaja-auditoinnit arvioinnin tukena

Arvioimme liiketoimintakumppaneidemme toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-auditointien avulla. Esivalinta koostuu luottokelpoisuuden tarkastuksesta ja kirjallisesta kyselystä, jolla selvitämme sekä yleisiä että kestävään kehitykseen liittyviä käytäntöjä. Kysely auttaa toimittajia ymmärtämään, mitä tarkoitamme Toimintaohjeen mukaisella toiminnalla. Toisaalta se auttaa meitä tunnistamaan riskialttiit toimittajat ja selvittämään mahdollisten lisätoimenpiteiden tarpeen.

Russia-divisioonalla on käytössä oma toimittajien esivalinta. Esivalinta tehdään Venäjän hankintalain mukaisesti, ja tarjouskilpailu on avoin kaikille yhtiöille. Asetamme Venäjän toiminnoissa toimittajavaatimuksia sekä liiketoiminta­periaatteille että eettisyydelle, ja kiinnitämme

erityistä huomiota korruptionvastaisuuteen ja eturistiriitoihin. Tarjouskilpailuun osallistuminen edellyttää, että potentiaaliset toimittajat myös allekirjoittavat sitoumuksen noudattaa Fortumin Toimintaohjetta tavaran- ja palveluntoimittajille.

Toimittaja-auditoinnissa arvioimme, kuinka toimittaja vastaa vaatimuksiin, jotka esitetään Fortumin Toimintaohjeessa palvelun- ja tavarantoimittajille. Auditoinnit tehdään aina toimittajan tiloissa, ja ne sisältävät tuotannontarkastuksen, työntekijä­haastattelut sekä dokumenttien ja tallenteiden tarkastelun. Mikäli poikkeamia löytyy, toimittaja tekee suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, joiden toteutumista seuraamme. Valitsemme auditoitavaksi toimittajia, jotka tulevat riskimaista tai joiden toimitussopimus on merkittävä. Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILO:n Decent Work Agendaan, YK:n julkaisemaan Human Development -indeksiin sekä Transparency Internationalin julkaisemaan Corruption

Perceptions -indeksiin.

Vuonna 2014 teimme yhteensä 14 auditointia sekä riskimaa- että ei-riskimaatoimittajille, jotka olivat suorassa sopimussuhteessa Fortumiin. Tämän lisäksi yhteisyritys Fortum Värme teki yhteensä yhdeksän auditointia omille biopolttoaineiden toimittajilleen ja suurimmille urakoitsijoille. Auditoinneissa esille tulleet merkittävimmät poikkeamat liittyivät työturvallisuuteen, ylityötunteihin, nuorten työntekijöiden työaikoihin ja toimittajien omien alihankkijoiden hallintaan. Vuoden aikana järjestimme yhden Toimintaohjeen vaatimuksiin ja turvalliseen työskentelyyn keskittyneen urakoitsijakoulutuksen Ruotsissa. Koulutuspäivään osallistui 50 urakoitsijaa.

Vuonna 2015 tavoitteenamme on auditoida 15 toimittajaa tai urakoitsijaa. Yhteisyritys Fortum Värme on asettanut omaksi tavoitteekseen kymmenen auditointia. Tavoitteenamme on myös päivittää toimittajien valintakriteerit perustumaan

systemaattiseen kokonaisriskinarviointiin ja ottaa käyttöön yksinkertaistettu, kevyempi auditointimalli. Kevyemmän mallin avulla myös ostajan on mahdollista tarkastaa toimittajan käytäntöjä.

Oma henkilöstö auditoijana

Kestävään kehitykseen liittyvät toimittaja-auditoinnit tekee oma henkilöstömme. Poikkeuksena on kivihiilen toimittajien Bettercoal-auditoinnit, jotka tekee aina kolmas, akkreditoitu osapuoli. Tekemällä auditoinnit itse saamme paremman käsityksen toimittajan käytännöistä sekä voimme samalla kasvattaa toimittajan ymmärrystä kestävään kehitykseen liittyvistä asioista. Fortumin auditoijat saavat 1,5 päivää kestävän sisäisen koulutuksen, jossa he käyvät läpi Toimintaohjeen vaatimukset, auditoitavat osa-alueet sekä vaatimusten todentamiseen käytettävät työkalut. Koulutuksen jälkeen toimittaja-auditoinnit aloitetaan yhdessä kokeneen auditoijan kanssa. Jatkamme vuonna 2015 auditoijien koulutusta ja osaamisen kehittämistä eri divisioonissa ja

maissa. Sisäisen auditoijakoulutuksen käyneitä suositellaan käymään myös Social Accountability (SA8000) standardin auditoijakoulutus. Auditointeja aktiviisesti tekevistä kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat käyneet SA8000–auditoijakoulutuksen.

Vuonna 2014 koulutimme yhdeksän auditoijaa Venäjältä ja Ruotsista. Tavoitteena on, että vuonna 2015 Russia-divisioona aloittaa auditointien teon itsenäisesti.

Auditoijien yhteistyön kehittämiseksi perustimme vuonna 2014 auditoijien verkoston. Verkostossa sisäisiä auditointeja, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus­auditointeja (EHS-auditoinnit) sekä toimittaja-auditointeja tekevät henkilöt jakavat tietoa ja kehittävät osaamistaan eri auditointitavoista ja -prosesseista. Verkosto ylläpitää tietokantaa tehdyistä auditoinneista, raporteista, merkittävimmistä poikkeamista ja korjaavista toimenpiteistä.

Toimittaja-auditoinnit vuonna 2014

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset