Vuosikertomus 2014 | In English |

Viranomaiset, päättäjät ja energia-alan organisaatiot

Energiakysymysten merkitys kasvaa yhteiskunnassamme jatkuvasti: ilmastonmuutos sekä energian toimitusvarmuus ja hinta ovat osa jokapäiväistä keskustelua. Tämän vuoksi yhteistyö viranomaisten, päättäjien ja energia-alan

organisaatioiden kanssa on tärkeää. Olemme suorasti ja epäsuorasti mukana yli 62 toimialajärjestön ja -organisaation toiminnassa EU-tasolla ja toimintamaissamme.

Käymme aktiivista vuoropuhelua alan kehittämiseksi. Tuomme esiin näkemyksiämme ja tarjoamme asiantuntemuksemme päättäjien ja alan organisaatioiden käyttöön. Julkaisemme vuosittain kannanottoja keskeisiin asiakysymyksiin ja osallistumme sidosryhmä­konsultaatioihin. Tavoitteemme on tarjota rakentavia ehdotuksia politiikkojen ja lainsäädännön pohjaksi.

Edunvalvonnan teemat vuonna 2014

EU-tasolla osallistuimme EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaa sekä vuoteen 2030 asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun. Muita meille tärkeitä teemoja olivat päästökauppajärjestelmän ja erityisesti vakausmekanismin kehittäminen sekä energiasisämarkkinoiden kehitys. Lisäksi toimme esiin

näkökantoja siitä, miten poliittisesti asetetut tavoitteet ja ohjauskeinot vaikuttavat energian hintoihin ja siten EU-alueen teollisuuden kilpailukykyyn. EU:n energiariippuvuus ja energiavarmuus nousivat esille Krimin ja Ukrainan kriisien myötä. Myös Euroopan energiaturvallisuusstrategia ja komission energiaturvallisuuden stressitestit aiheuttivat laajaa keskustelua.

Euroopan sähkömarkkinamalli oli nouseva keskustelun aihe. Useat maat valmistelevat kapasiteettimekanismeja varmistaakseen sähkön toimitusvarmuuden kansallisella tasolla.

Fortum uskoo, että yleiseurooppalaiset, kilpaillut ja vahvoilla siirtoyhteyksillä varustetut energiasisämarkkinat, joilla myös uusiutuvaa energiaa kehitetään markkinaehtoisesti, eivät ainoastaan parantaisi kilpailua ja pienentäisi ympäristövaikutuksia, vaan vahvistaisivat myös EU:n sisäistä energian saatavuutta ja toimitusvarmuutta.

Europarlamenttivaalit sekä uuden komission kokoaminen herättivät runsaasti mielenkiintoa. Fortumin toimintamaista Ruotsissa ja Latviassa järjestettiin vuonna 2014 lisäksi kansalliset parlamenttivaalit.

Ruotsissa saatettiin päätökseen vesivoimalainsäädännön esiselvitys, jonka arvellaan johtavan kattaviin lainsäädännöllisiin uudistuksiin. Suomessa keskustelu vesivoiman ympärillä koski virkistyskalastusta, kalaistutuksia sekä tarvetta rakentaa kalateitä vesivoimaloiden yhteyteen. Kiristyvää ympäristösääntelyä sekä mahdollista voimalaitosten lupien uudistamista koskevassa keskustelussa nostimme esiin pitkän kokemuksemme vesivoiman kestävässä tuotannossa. Korostimme myös vesivoiman CO2-päästöttömyyttä.

Ydinvoimasta keskusteltiin vuoden aikana sekä Ruotsissa että Suomessa. EU:n ydinvoiman stressitestien seurauksena Ruotsin ydinturvallisuusviranomainen (SSM) on päättänyt

esittää uutta sääntelyä, joka parantaisi turvallisuutta, mutta myös lisäisi nykyisten ydinvoimaloiden kustannuksia. Näkemyksemme mukaan korkean ydinvoimaturvallisuuden ohella EU-tasoisten turvallisuusvaatimusten yhtenäistäminen olisi erittäin tärkeää. Suomessa hallitus arvioi uudestaan TVO:lle ja Fennovoimalle vuonna 2010 annettuja periaatepäätöksiä: Hallitus ei myöntänyt TVO:n periaatepäätöksen toteuttamiselle lisäaikaa, mutta hyväksyi Fennovoiman omistusta ja laitoksen toimittajaa koskevat hakemuksen muutokset.

Verotusympäristö on yleisesti kiristynyt kaikissa toimintamaissamme, ja verokysymykset nousivat vuoden mittaan useasti yhteiskunnalliseksi aiheeksi. Erityisesti Ruotsin vesivoimalaitosten kiinteistövero sekä Suomen voimalaitosvero olivat esillä poliittisessa keskustelussa. Ruotsissa esitetty vesivoimalaitosten kiinteistöveron korotus hyväksyttiin, ja hallitus aloitti myös kattavan kiinteistö­verotuksen selvityksen. Suomessa hallitus päätti,

ettei ennen vuotta 2004 rakennettuun vesi-, ydin-, ja tuulivoimaan kohdistuvaa voimalaitosveroa (windfall-vero) oteta käyttöön. Vero olisi nostanut päästöttömän energian tuotantokustannuksia.

Lämmön kuluttajahinta on merkittävä poliittinen aihe ja jatkuvasti esillä maissa, joissa lämmön hinta on säädeltyä. Fortumin toimintamaista säädellyillä lämpömarkkinoilla toimitaan Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Toimme esiin näkemystämme, jonka mukaan markkinaehtoisesti kehittyvässä toimintaympäristössä kaikkien lämmitysmuotojen tulisi kilpailla keskenään.

Myös Ukrainan kriisi ja erityisesti taloudelliset pakotteet, vastapakotteet ja pakotteiden vaikutukset olivat keskeisiä teemoja kaikkialla Euroopassa vuonna 2014.

Venäjällä toimme esiin erityisesti alkamassa olevaan lämpöreformiin vaikuttavia näkemyksiä. Markkinamallin

uudistamisen tavoitteena on kannustaa energia­tehokkaaseen lämmön tuotantoon ja jakeluun sekä parantamaan kulutuksen tehokkuutta. Samalla pyritään houkuttelemaan investointeja vanhenevan tuotanto- ja siirtojärjestelmän modernisointiin. Fortum tarjosi kokemustaan reformityötä eteenpäin vievien tahojen käyttöön; koska meillä on laajaa operatiivista kokemusta erilaisista lainsäädännöllisistä ympäristöistä eri toimintamaissamme.

Joulukuussa 2014 Fortum päivitti yhtiön tiedot Euroopan parlamentin ja Euroopan komission ylläpitämään avoimuusrekisteriin. Rekisteri tarjoaa tietoa organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon.

Fortumin yhteiskuntasuhteet-yksikkö raportoi toimitusjohtajalle, joka vastaa kaikesta edunvalvonnasta. Yhtiö ei käytä edunvalvontatyössä kolmansia osapuolia.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2014

Kirjoita tähän...

Hakutulokset